Συμπλήρωση και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας Νέων Αγροτών

  nea55  Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της Πρόσκλησης και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς, θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας.

   Έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr, και http://www.agrotikianaptixi.gr.

nea40

arrow90Ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Αίτηση ενίσχυσης συμπληρωμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας.

β) Πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων, του Κεφ.Ι.Γ4.

γ) Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους σχετικούς Πίνακες του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

δ) Αναλυτική περιγραφή της εκτίμησης του συνολικού μεγέθους και του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση σύμφωνα με τους σχετικούς Πίνακες του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας.

nea63

Δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας

Ο φάκελος υποψηφιότητας ανά περίπτωση υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνομικής Ταυτότητας ή επικυρωμένο αντίγραφο του Διαβατηρίου ή άλλου επισήμου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) του υποψήφιου και του/της συζύγου του για το σύνολο των ετών κατά τα οποία έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση.

3. Άδεια εισόδου ή αντίγραφα των καταστάσεων εισόδου σε κοινοτικούς βοσκοτόπους.

4. Βεβαίωση ποσόστωσης γάλακτος από ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.

5. Θεωρημένο αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής/πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

6. Απόφαση οριστικής ένταξης και προέγκριση στην περίπτωση δημιουργίας της εκμετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση.

7. Τιμολόγιο Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής (περίπτωση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ) για την αγορά ζωικού κεφαλαίου / μελισσοσμηνών.

8. Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά ζωικού κεφαλαίου / μελισσοσμηνών από άλλο κτηνοτρόφο / μελισσοκόμο, θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας.

9. Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή ζωικού κεφαλαίου / μελισσοσμηνών, εφόσον η παραχώρηση έγινε από τους γονείς, θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας.

10. Επικυρωμένο αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου υποψηφίου.

11. Αντίγραφα Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και Ε3 (εφόσον υποβάλλονται) των τριών τελευταίων ετών (και του/της συζύγου, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση των δύο συζύγων στην τριετία).

12. Αντίγραφα Δηλώσεων Ε9 (Αρχικής και όλων των επόμενων μεταβολών και των δύο συζύγων).

13. Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών και των δύο συζύγων.

14. Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές και ίδιο με το υποβληθέν στη Δ.Ο.Υ αντίγραφο, εφόσον τα αντίγραφα που υποβάλλονται δεν είναι επικυρωμένα από τη Δ.Ο.Υ.

15. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις, απαραίτητη είναι η υποβολή:

α) αντίγραφου βεβαίωσης της τελευταίας μεταβολής του Μητρώου της ΔΟΥ και εφόσον δεν υφίσταται μεταβολή, αντίγραφου της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, επικυρωμένων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

β) υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου Νέου Γεωργού προς την οικεία ΔΟΥ, με βεβαίωση παραλαβής προς έλεγχο από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία τριετία.

16. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

17. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.

18. Βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

19. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» ή «Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης» κατά περίπτωση.

20. Δικαιολογητικά και παραστατικά που να αποδεικνύουν τη διακοπή προηγούμενου επαγγέλματος – απασχόλησης του υποψήφιου. Ενδεικτικά, ως αποδεικτικά στοιχεία διακοπής εργασιών αναφέρονται τα ακόλουθα:

• επικυρωμένο αντίγραφο διακοπής εργασιών από τη ΔΟΥ

• απόλυση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ)

• οικειοθελής αποχώρηση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ)

• βεβαίωση διακοπής κύριας ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα

• διακοπή ταμείου ανεργίας κ.λπ.

Δικαιολογητικά διακοπής εργασίας υποχρεούνται να προσκομίσουν οι επαγγελματίες και οι μόνιμα απασχολούμενα μισθωτοί.

21. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διάρκεια και το χρονικό διάστημα απασχόλησης για εποχιακή ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με ημερομίσθιο αμειβόμενη εργασία του υποψηφίου (εργάτες, οικοδόμοι κ.λπ.). Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• συμβάσεις ορισμένου χρόνου,

• αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α.

22. Αντίγραφο Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου.

23. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά στην εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τεχνική στήριξη του δικαιούχου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αυτά που τους αφορούν.

agelades

Ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πρώτη εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλ λευσης απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ ορίζονται τα ακόλουθα:

• Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

• Φορολογική Δήλωση με εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση.

• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

• Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών.

• Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους).

• Αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες.

• Απόφαση οριστικής ένταξης και προέγκριση στην περίπτωση δημιουργίας της εκμετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση.

Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης σε γεωργική εκμετάλλευση απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ συνεκτιμώνται πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα ακόλουθα στοιχεία:

• Ημερομηνία έναρξης καλλιέργειας (σπορά ή φύτευση)

ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων μονοετούς καλλιέργειας.

• Ημερομηνίες παραστατικών αγοράς εφοδίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης.

• Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στον ΟΓΑ ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ ή μεγαλύτερου. Δεν αποτελεί αποδεικτικό πρώτης εγκατάστασης η ασφάλιση του υποψήφιου στον ΟΓΑ με την ιδιότητα του αγρεργάτη ή του αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία μικρότερου των 0,5 ΜΑΕ.

• Έναρξη γεωργικής δραστηριότητας στην Εφορία, εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ Αγροτών TAXIS, κ.λπ.

• Ημερομηνία διακοπής προηγούμενης επαγγελματικής απασχόλησης.

• Λήψη ενισχύσεων, συμμετοχή σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για νέους αγρότες στο παρελθόν.

Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει το βάρος της απόδειξης της πραγματικής ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παραστατικών, οι υπηρεσίες εφαρμογής και ελέγχου όμως έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα προσκομιζόμενα στοιχεία σε οποιοδήποτε διασταυρωτικό έλεγχο για να τεκμηριώσουν την αποδοχή ή μη της δήλωσης του υποψηφίου για τον καθορισμό της συμβατικής ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης κατά την κρίση τους.

Ως αποδεκτή συμβατική ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης ορίζεται η ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμης Ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης, εφόσον από τον έλεγχο και των λοιπών δικαιολογητικών προκύπτει εγκατάσταση του υποψηφίου εντός της χρονικής περιόδου που αυτή καλύπτει.22222288

Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο για να είναι έγκυρο θα πρέπει:

α) Να είναι σύμφωνο με τον τύπο του υποδείγματος του φακέλου υποψηφιότητας.

β) Να αποδίδει με σαφήνεια:

i. Την υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση του υποψηφίου και της εκμετάλλευσής του καθώς και τα συγκεκριμένα στάδια και στόχους για την απόκτηση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας του υποψηφίου, τη διαρθρωτική προσαρμογή, εφόσον απαιτείται και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της νέας εκμετάλλευσης.

ii. Τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με:

• τις προγραμματιζόμενες επενδύσεις του Μέτρου,

• την πρόθεση υποβολής αίτησης ενίσχυσης και τις προγραμματιζόμενες επενδύσεις στα Μέτρα:

− «Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών στην εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών» (Μέτρο 1.1.4)

− «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Μέτρο 1.2.1)

− «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» (Μέτρο 1.3.2) και

− «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης» (Μέτρο 1.3.3) σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005

• τις ενέργειες και δράσεις διαρθρωτικής προσαρμογής της εκμετάλλευσης ή οποιαδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης και την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.

iii. Τη στρατηγική που θα ακολουθήσει για τη διασφάλιση της προοδευτικής προσέγγισης και τελικής επίτευξης των δεσμευτικών στόχων, περιλαμβανομένων και των δράσεων που έχουν σχέση με τις προϋποθέσεις υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης του Κεφ I. Γ6 της παρούσας.

iv. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των διάφορων δράσεων και ενεργειών υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησής τους.

v. Τη συμβατότητα των δράσεων και ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

γ) Να συντάσσεται και να υπογράφεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας. Ο συντάκτης του επιχειρηματικού σχεδίου και ο υποψήφιος υποχρεούνται να συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ο συντάκτης αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωσή του (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κ.λπ.).

..Επιχειρηματικά Σχέδια, τα οποία δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, δεν γίνονται αποδεκτά και οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται.

..Η χρήση του υποδείγματος του φακέλου υποψηφιότητας, τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική μορφή, είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου.

nea55

Υποβολή Αιτήσεων από τους Υποψήφιους Νέους Γεωργούς

..Ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει το φάκελο υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ως αποδεικτικό υποβολής.

..Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του από 18.3.2014 έως 16.5.2014.

One thought on “Συμπλήρωση και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας Νέων Αγροτών

  1. Παράθεμα: Πρόγραμμα Νέων Αγροτών | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Γεωπόνος ΑΠΘ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s