Πορεία – διαδικασία αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας Νέων Αγροτών

agrotissa302

α. Παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας

..Οι αρμόδιες για την παραλαβή του φακέλου υπηρεσίες  της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρούν τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής και συμπληρώνουν στο εξώφυλλο του εντύπου φακέλου υποψηφιότητας  το όνομα της οικείας Δ/νσης , την ημερομηνία παραλαβής  της αίτησης και τον κωδικό της αίτησης. Τα τέσσερα τελευταία ψηφία του κωδικού αίτησης (Α/Α αίτησης) συμπληρώνονται με ενιαία αρίθμηση των αιτήσεων κατά Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (0001, 0002 …κ.λπ.)

..Εν συνεχεία αποθηκεύουν σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό  φάκελο σε τίτλο «Νέοι Γεωργοί 2009/ Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής……….) κάθε αρχείο Excel που  βρίσκεται στο cd που συνοδεύει το φάκελο υποψηφιότητας και το οποίο αρχείο Excel θα ονομαστεί με το δεκαψήφιο κωδικό αίτησης του εντύπου φακέλου υποψηφιότητας  που αφορά.

 Αντίγραφο του ηλεκτρονικού φακέλου που  περιέχει τα αρχεία excel των φακέλων υποψηφιότητας  που υποβλήθηκαν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα  σε cd καθώς και οι πρωτότυποι φάκελοι υποψηφιότητας  πρέπει να διαβιβαστούν στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων  της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως 7.4.2014 για  το μήνα Μάρτιο, έως 7.5.2014 για το μήνα Απρίλιο και έως  23.5.2014 για το μήνα Μάιο.

β. Εισηγητική Αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας  από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  των Περιφερειακών Ενοτήτων

..Η Εισηγητική Αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας  σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποιείται  από υπαλλήλους της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής που ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της. Η αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρώνεται  εντός του επομένου μήνα από την υποβολή της αίτησης  ενίσχυσης. Η Εισηγητική Αξιολόγηση (θετική ή αρνητική)  αφορά σε κάθε φάκελο υποψηφιότητας και ακολούθως  κάθε φάκελος προωθείται στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

  Οι αξιολογήσεις συνίστανται σε έλεγχο της πληρότητας  και νομιμότητας του φακέλου υποψηφιότητας, της συμφωνίας της δηλωθείσας ως υφιστάμενης κατάστασης της  γεωργικής εκμετάλλευσης (μέγεθος, καλλιέργειες, ζώα,  αξιοποίηση της εκμετάλλευσης κ.λπ.) με την Αίτηση Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης και της εκπλήρωσης ή μη  των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου, αν πληρούνται στο πρόσωπο  του ενδιαφερόμενου τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αν με  το προτεινόμενο Επιχειρηματικό Σχέδιο επιτυγχάνονται  οι στόχοι του υποψηφίου από γεωργοτεχνική, οικονομική  και επιχειρηματική άποψη, στον υπολογισμό του ύψους  της ενίσχυσης και στη βαθμολόγηση του υποψηφίου με  βάση τους συντελεστές βαρύτητας του Παραρτήματος  Ι στην κοινή υπουργική απόφαση 704/2008, όπως ισχύει  κάθε φορά.

Τα πορίσματα της εισηγητικής αξιολόγησης (δελτία αξιολόγησης – εισηγητικές εκθέσεις) υποβάλλονται σε έντυπη  και προαιρετικά σε ηλεκτρονική μορφή στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός  του επομένου από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης  ημερολογιακού μήνα και τοποθετούνται στους φακέλους των υποψηφίων που βρίσκονται στη Δ/νση Αγροτικών  Υποθέσεων της Αποκεντρωμένη Διοίκησης.

..Η διαδικασία  αξιολόγησης και η υποβολή των πορισμάτων της αξιολόγησης θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι  τις 17.6.2014.

γ. Τελική αξιολόγηση − Κατάταξη υποψηφίων

..Η τελική αξιολόγηση των υποψηφίων δικαιούχων και ο  προσδιορισμός της βαθμολογίας και του ύψους ενίσχυσης  γίνεται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι οποίοι ορίζονται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση έλλειψης ικανού αριθμού υπαλλήλων  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να οριστούν με  την ίδια Απόφαση ως τελικοί αξιολογητές και υπάλληλοι  των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφερειών, οι οποίοι  δεν θα έχουν πραγματοποιήσει εισηγητική αξιολόγηση για τους ίδιους υποψήφιους δικαιούχους.

..Οι τελικοί αξιολογητές λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της εισηγητικής αξιολόγησης αξιολογούν σε τελικό επίπεδο τις αιτήσεις ενίσχυσης – φακέλους υποψηφιότητας  σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα για τις αξιολογήσεις σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, προσδιορίζουν  τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και τη βαθμολογία και το ύψος ενίσχυσης  των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας  και εξετάζουν την τήρηση των κανόνων της κοινοτικής  και εθνικής νομοθεσίας. Εν συνεχεία, συντάσσουν δελτίο  τελικής αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο δικαιούχο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ στην κοινή υπουργική απόφαση 704/2008, όπως ισχύει κάθε φορά, συμπληρώνοντας  τους πίνακες Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ που αφορούν  στη βαθμολογία και στο ύψος ενίσχυσης για όλους τους  υποψήφιους, ανεξάρτητα αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή όχι. Η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης θα  πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 11.7.2014.

Μετά την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης όλων  των υποψηφίων της παρούσας πρόσκλησης και με βάση το  όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένη Διοίκησης συντάσσει πίνακα  κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης και κατατάσσει  τους ενδιαφερόμενους κατά απόλυτη σειρά βαθμολογίας  στις ακόλουθες κατηγορίες:

i. Εν Δυνάμει Δικαιούχοι

«Εν Δυνάμει Δικαιούχοι», θεωρούνται οι πρώτοι της σειράς κατάταξης, οι οποίοι καλύπτονται από το όριο των  διαθεσίμων πιστώσεων της περιόδου. Όσοι ανήκουν στην  κατηγορία αυτή θα μπορούν να κριθούν οριστικά δικαιούχοι εφόσον εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, εντός χρονικού ορίου το οποίο προσδιορίζεται στο σχέδιο αποδοχής  που συνοδεύει την απόφαση έγκρισης.

ii. Επιλαχόντες

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κατά σειρά βαθμολογίας, ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις  αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων.

iii. Απορριπτόμενοι

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις υποψηφίων που κρίθηκαν ότι δεν πληρούν τις  προϋποθέσεις ένταξης.

  Οι απορριπτικές γνώμες των τελικών αξιολογητών ή η  διαφοροποίησή τους σε σχέση με τις εισηγητικές αξιολογήσεις, θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες (θα  αναφέρονται στο Δελτίο Τελικής Αξιολόγησης οι λόγοι  απόρριψης ή διαφοροποίησης, τα στοιχεία του φακέλου  υποψηφιότητας από όπου προκύπτουν οι λόγοι απόρριψης  ή διαφοροποίησης καθώς και ο αριθμός της απόφασης,  τα άρθρα, οι παράγραφοι, τα εδάφια κ.λπ. της ισχύουσας  νομοθεσίας στα οποία στηρίζεται η γνώμη για απόρριψη).

  Ο υπολογισμός της βαθμολογίας των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια ένταξης και τους συντελεστές βαρύτητας των παραμέτρων αυτών, ως ακολούθως :

bathmologiaNeoibathmologiaNeoi2bathmologiaNeoi3

Στις περιπτώσεις ισοβαθμιών ακολουθείται η διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙΙ στην κοινή υπουργική απόφαση 704/2008, ως ακολούθως:

A. Κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στα επιμέρους κριτήρια με διαδοχική εφαρμογή τους σύμφωνα με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:

neoiIsobathmia

B. Οι υποψήφιοι που συνεχίζουν να ισοβαθμούν μετά το  πέρας της παραπάνω διαδικασίας κατάταξης, κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας στα παρακάτω  κριτήρια με διαδοχική εφαρμογή αυτών.NeoiIsobathmia2

Η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 15.7.2014.

neoi90000     neoi2012     neoi30200koz280

One thought on “Πορεία – διαδικασία αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας Νέων Αγροτών

  1. Παράθεμα: Πρόγραμμα Νέων Αγροτών | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Γεωπόνος ΑΠΘ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s