Διοικητικοί, Επιτόπιοι και Εκ των Υστέρων Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι Προγράμματος Νέων Αγροτών

agrotissa 7   Οι διοικητικοί έλεγχοι του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) 65/2011 διενεργούνται από τις Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών.

   Οι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) 65/2011 διενεργούνται από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη και τις συμπληρωματικές διατάξεις ελέγχων του άρθρου 28 του ίδιου κανονισμού αναφορικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης με το επιχειρηματικό σχέδιο.

   Οι εκ των υστέρων έλεγχοι του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) 65/2011 διενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα.

Οι δικαιούχοι, εφόσον επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε παραστατικό στοιχείο που απαιτείται και συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, για την τήρηση των υποχρεώσεών τους. Η παράλειψη ή άρνηση υποβολής των αιτηθέντων στοιχείων ή η ανακριβής δήλωση αποτελεί αιτία επιβολής ανάλογων κυρώσεων.

ΙΙ. Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων.

1. Πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για να τύχουν των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος, πέραν των κατά το νόμο προβλεπομένων:

α) Απεντάσσονται από το πρόγραμμα.

β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

γ) Αποκλείονται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου για το αντίστοιχο και το επόμενο έτος του ΕΓΤΑΑ (Άρθρο 30, παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 65/2011).

2. Δικαιούχοι που αθετούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας ή επιθυμούν να αποδεσμευτούν από το πρόγραμμα, επιστρέφοντας οικειοθελώς την καταβληθείσα ενίσχυση, εφόσον δεν έχουν ήδη περιληφθεί σε δείγμα ελέγχου:

α) Απεντάσσονται από το πρόγραμμα.

β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

γ) Αίρονται ενδεχόμενες ευνοϊκές μεταχειρίσεις που είχαν στα μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης και στις οικονομικές ενισχύσεις του γεωργικού τομέα εφόσον απέρρεαν αποκλειστικά από την ένταξή τους στο καθεστώς ενισχύσεων Νέων Γεωργών.

3. Δικαιούχοι που αθετούν τις μακροχρόνιες συμβατικές τους υποχρεώσεις, μετά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι τη συμπλήρωση της 10ετίας από την ημερομηνία ένταξής τους, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας:

α) Απεντάσσονται από το πρόγραμμα.

β) Από το σύνολο των ενισχύσεων που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται εντόκως τόσα δέκατα, όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση της 10ετίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία, ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν μπορεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήμιο γεγονός.

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν τα εξής περιστατικά:

• Θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης.

• Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κατόχου

της εκμετάλλευσης.

• Απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα ανάληψης της δέσμευσης.

• Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά τη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης.

• Καταστροφή λόγω ατυχήματος, των κτιρίων της εκμε−

τάλλευσης που προορίζονταν για την εκτροφή των ζώων.

• Επιζωοτία που προσβάλει το σύνολο ή μέρος της αγέλης του κατόχου της εκμετάλλευσης.

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που οι σχετικές αποδείξεις υποβληθούν εγγράφως στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ή στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο εντός διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο κάτοχος της εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει.

4. Οι κυρώσεις, σε κάθε περίπτωση, επιβάλλονται άμεσα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από πρόταση της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΙΙI. Συμπληρωματικές πληροφορίες

1. Η αναλυτική περιγραφή του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου και η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 704/2008 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά, καθώς και στην υπ’ αριθ. 26983/19−12−2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Έγκριση φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού − Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» που βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr και http://www.agrotikianaptixi.gr. Εκτός των ενδεικτικώς αναφερομένων στην παρούσα απόφαση, οι υποψήφιοι αλλά και οι μετέπειτα δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις εφαρμογής του Μέτρου.

2. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρούσα είναι δεσμευτικές.

3. Για τον υπολογισμό των διαφόρων μεγεθών θα χρησιμοποιούνται οι δείκτες εισοδήματος− ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου σε επίπεδο χώρας, που περιέχονται στο Κεφάλαιο 5 της ανωτέρω υπ’ αριθ. 26983/19−12−2013 απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ.

4. Ως εισόδημα Αναφοράς ισχύει το εισόδημα της υπ’ αριθ. 347708/8853/9−12−2008 ΥΑ «Καθορισμός του Εισοδήματος Αναφοράς για το έτος 2007 και επόμενα για την εφαρμογή των Μέτρων της 4ης προγραμματικής περιόδου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013». (15.000,00 €).

5. Τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμα, Δήμος και Νομός) και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.

Ο κατάλογος με τα στοιχεία των δικαιούχων στήριξης και τα χορηγούμενα ποσά θα δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.e−enisxyseis.gr.

Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:

− Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

− Τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών.

− Τις Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

− Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες.

− Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr και www. agrotikianaptιxi.gr

IV. Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα οφείλει να δημοσιεύσει καταλλήλως (μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά) την παρούσα πρόσκληση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της πρόσκλησης.

agrotissa301

Το κείμενο που θα δημοσιευτεί μπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα των εμπλεκόμενων φορέων, είτε μέσω του διαδικτύου.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.

Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης καταγράφονται λεπτομερώς από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο και κοινοποιούνται στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών.

Επίσης οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης.

V. H υπ’ αριθ. 2213/18−2−2009 (ΦΕΚ 484/Β/2009) υπουργική απόφαση «Καθορισμός αμοιβών για τους συντάκτες των επιχειρηματικών σχεδίων και λοιπών τεχνο−οικονομικών δελτίων που προβλέπονται στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007−2013 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»» καταργείται.

One thought on “Διοικητικοί, Επιτόπιοι και Εκ των Υστέρων Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι Προγράμματος Νέων Αγροτών

  1. Παράθεμα: Πρόγραμμα Νέων Αγροτών | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Γεωπόνος ΑΠΘ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s