Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης των Νέων Αγροτών

xrimata..Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο Νέο  Γεωργό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 3 το πολύ δόσεις σε συνάρτηση με την πρόοδο του επιχειρηματικού σχεδίου σε  ότι αφορά την επίτευξη των στόχων του αλλά και την  τήρηση του χρονοδιαγράμματος που περιλαμβάνεται σε  αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνέχεια.

1η Δόση σε ποσοστό 70% επί του συνολικού ποσού  της ενίσχυσης: Η πρώτη δόση χορηγείται άμεσα με την  αποδοχή της απόφασης έγκρισης πράξης.

2η Δόση σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού της  ενίσχυσης: Η δεύτερη δόση δύναται να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξής του και εφόσον ο δικαιούχος  αποκτήσει τις προϋποθέσεις και τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου οι οποίοι απαιτούνται  για την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά μεμονωμένο δικαιούχο στην απόφαση  έγκρισης πράξης.

3η Δόση σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η τρίτη δόση δύναται να χορηγηθεί εφόσον ο  δικαιούχος αποκτήσει το σύνολο των προϋποθέσεων και  επιτύχει τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά μεμονωμένο  δικαιούχο στην απόφαση έγκρισης πράξης.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας αίτηση πληρωμής με τα απαραίτητα παραστατικά  για κάθε δόση.

Η δεύτερη και η τρίτη δόση μπορούν να καταβληθούν  ταυτόχρονα με αίτηση πληρωμής ολοκλήρωσης πράξης,  με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία 1ης εγκατάστασης, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου και έχουν υποβάλλει τουλάχιστον δύο (2) Ενιαίες Δηλώσεις  Εκμετάλλευσης μετά την ένταξή τους στο Μέτρο.

Ο αρχικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής και η επαλήθευση − πιστοποίηση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων γίνεται από την Επιτροπή Επαλήθευσης − Πιστοποίησης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η  αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών πραγματοποιείται  από το Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου (Δ/νση Αγροτικών  Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

arrow-76Επισημαίνεται ότι:

α) Εφόσον, από τα στοιχεία των φακέλων δεύτερης ή  τρίτης δόσης, αποδεικνύεται ότι δεν τηρήθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις ή δεν επιτεύχθηκαν οι προϋποθέσεις,  δεν χορηγείται καμία ενίσχυση.

β) Εφόσον διαπιστωθεί, κατά την εξέταση της αίτησης  πληρωμής, ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία  εκ προθέσεως, η πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του  Ε.Γ.Τ.Α.Α. και αν έχουν καταβληθεί ποσά, αυτά ανακτώνται.

..Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου για το αντίστοιχο  και το επόμενο έτος του Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Άρθρο 30, παρ. 2 του  Καν. (ΕΕ) 65/2011).

γ) Εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3%, μεταξύ του ποσού (x) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση  την αίτηση πληρωμής και του ποσού (y) που πρέπει να  καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα  της αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση στο  ποσό (y). Το ποσό της μείωσης θα ισούται με τη διαφορά  μεταξύ των δύο ποσών και θα είναι (x − y). Άρα ο δικαιούχος  θα λαμβάνει το ποσό (z) = y – (x−y).

..Η παραπάνω μείωση δεν εφαρμόζεται και ο δικαιούχος  λαμβάνει το επιλέξιμο ποσό (y), είτε όταν η διαφορά μεταξύ των ποσών (x) και (y) είναι μικρότερη ή ίση του 3%,  είτε εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για  την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού (Άρθρο 30, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 65/2011).

..Αντίστοιχες μειώσεις εφαρμόζονται και στις μη επιλέξιμες ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί και εντοπίζονται  κατά τους επιτόπιους (Άρθρο 25 του Καν. (ΕΕ) 65/2011)  και κατά τους εκ των υστέρων ελέγχους (Άρθρο 29 του  Καν. (ΕΕ) 65/2011).

δ) Εφόσον για τη λήψη της δεύτερης ή τρίτης δόσης δεν υποβληθούν αιτήσεις πληρωμής εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πράξης και οι  οποίες μπορεί να είναι μέχρι τρία (3) έτη για τη δεύτερη  δόση και μέχρι πέντε (5) έτη για την τρίτη δόση από  την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης πράξης,  τότε θεωρείται αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων  και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (παραγρ. 2  κεφάλαιο II της παρούσας). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις μη  υποβολής για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων και μόνον εφόσον ο δικαιούχος έχει ήδη προβεί  σε έγγραφη κοινοποίησή τους προς τη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  ή προς τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από  τη στιγμή που ήταν σε θέση να πράξει αναλόγως μαζί με  τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και η Δ/νση Αγροτικών  Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα κρίνει ως  επαρκή και αποδεκτά. Στις περιπτώσεις αυτές δεν αναζητούνται τα ποσά που έχουν καταβληθεί.

ε) Σε κάθε περίπτωση μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία από το δικαιούχο, προς αποσαφήνιση  ή και συμπλήρωση των προσκομιζόμενων εγγράφων και  στοιχείων.

agrotes300

One thought on “Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης των Νέων Αγροτών

  1. Παράθεμα: Πρόγραμμα Νέων Αγροτών | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Γεωπόνος ΑΠΘ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s