Βιολογικά

Σε αδιέξοδο η δράση της Βιολογικής Γεωργίας

biomilo10ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

Προς ... …....gg…… ……………………. .... Κον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Κον  Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ

 Κον Περιφερειάρχη Περιφέρειας  Πελοποννήσου

 Κα  Αντιπεριφερειάρχη Ενότητας Λακωνίας

Κους  Βουλευτές Νομού Λακωνίας
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο παρ/μα Πελοποννήσου
Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Η δράση της  Βιολογικής  Γεωργίας σε αδιέξοδο»

Αξιότιμοι κύριοι,

Δεκαοκτώ μήνες πέρασαν από τον Οκτώβριο του 2011 όταν δημοσιοποιήθηκαν οι αποφάσεις οι σχετικές με την εφαρμογή της δράσης της Βιολογικής Γεωργίας, του μέτρου των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013). Μετά από δύο προσκλήσεις ενδιαφέροντος, αλλεπάλληλες εγκυκλίους, διευκρινιστικές κλπ  αποτελεί κοινή διαπίστωση, ότι το πρόγραμμα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Οι ισχυρισμοί του κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και υπηρεσιακών παραγόντων ότι στηρίζουν και προωθούν τη Βιολογική Γεωργία και ότι εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους  για την ενίσχυση της, αποτελούν πλέον κακόγουστο αστείο μετά και από τη δημοσιοποίηση των  καταστάσεων – αποτελεσμάτων ελέγχου από τις κατά τόπους Διευθύνσεις.
Τα ποσοστά απόρριψης των αιτημάτων υπερβαίνουν το  90 %.
Αυτά υποδεικνύουν την κατεύθυνση που πρέπει να αναζητηθούν αιτίες, ευθύνες, δυσλειτουργίες και πιθανά άγνοια του αντικειμένου…..……
Οι γεωτεχνικοί, σύμβουλοι βιολογικής γεωργίας, «γνωρίζουμε» τους λόγους του αδιεξόδου, αλλά στο παρόντα χρόνο δεν αποτελούν αντικείμενο και σκοπό αυτής της επιστολής.

Το δεδομένο σήμερα είναι ότι το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας είναι διάτρητο. Οι διαχειριστές του προγράμματος είναι ανάγκη  να αντιληφθούν  ΤΩΡΑ  ότι οι αδυναμίες του και τα κενά του, δεν αντιμετωπίζονται με αποσπασματικές λύσεις. Η ριζική λύση θα ήταν να στηθεί εξ αρχής. Επειδή όμως, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να γίνουν νέες προσκλήσεις κλπ, λόγω του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, το οποίο δεν διευκολύνει τέτοιες διαδικασίες, μοναδική λύση αποτελεί η υποβολή από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω της τυπικής διαδικασίας της ένστασης, νέου φακέλου.

bio40033   Η πρόταση αυτή για να φέρει αποτέλεσμα, θα πρέπει να συνοδεύεται από τις  παρακάτω πρόνοιες και προϋποθέσεις.

 • Έτος αναφοράς και για τις δύο προσκλήσεις (διετής παράταση  και νέα πενταετία) , να αποτελεί η Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2011,που θεωρείται πλέον πιο κοντά στην πραγματικότητα δεδομένου ότι  η ψηφιοποίηση του έτους 2009, περιελάμβανε ουκ ολίγα «παρκαρίσματα» ανά την Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο γεω-χωρικός έλεγχος που πραγματοποιείται σήμερα, να οδηγεί σε τραγικά λάθη.
 • Να χορηγηθεί από τους διαχειριστές του προγράμματος (ΟΠΕΚΕΠΕ), η αίτηση του παραγωγού, επικαιροποιημένη με τα στοιχεία όλων των διασταυρωτικών ελέγχων οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της ΑΕΕ το Μάϊο του 2011. Είναι ακατανόητο τα αποτελέσματα των ελέγχων να είναι γνωστά στις υπηρεσίες, ΟΧΙ όμως και στους ελεγχόμενους και άμεσα ενδιαφερομένους όταν καλούνται να υποβάλλουν φάκελο ένταξης στο πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι ακόμα και σήμερα έχει «τρέξει» νεώτερος διασταυρωτικός έλεγχος, που διαφέρει σε πολλά σημεία από τον διασταυρωτικό έλεγχο στον οποίο στηρίχθηκαν οι ΔΑΟΚ κατά τον διοικητικό έλεγχο και εξέδωσαν αποτελέσματα..!!!!!!
 • Οι προσκομιζόμενοι τίτλοι (συμβόλαια, μισθωτήρια, κλπ) θα αποτελούν πιστοποιητικά κατοχής των αγροτεμαχίων και ως επιλέξιμη έκταση θα λογίζεται, η ευρεθείσα έκταση από τους ελέγχους  του συστήματος .
 • Στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας από ποικιλίες της  ίδιας ομάδας , πχ Ελιές καλαμών και ελιές ελαιοποιήσιμες, όπου ο σημερινός διαχωρισμός-υποδιαίρεση είναι συμβατικός και εξυπηρετεί την παρακολούθηση της ποικιλιακής σύνθεσης, αλλά και τις εισφορές υπερ ΕΛΓΑ, το ελαιοτεμάχιο θα λαμβάνεται ως ενιαίο.
 • Ο αριθμός των δέντρων ανά αγροτεμάχιο, θα επαναπροσδιοριστεί μετά από μέτρηση του παραγωγού και θα τροποποιηθεί η ΑΕΕ με ανάλογη διοικητική πράξη. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, ουδέποτε είχε απασχολήσει το πρόγραμμα η πυκνότητα φύτευσης. Στις περιπτώσεις δε, όπου η πυκνότητα φύτευσης σε συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είναι μικρότερη της απαιτούμενης, η καλλιεργούμενη – επιλέξιμη έκταση θα υπολογίζεται από το πηλίκο των υπαρχόντων δέντρων δια του ελάχιστου αριθμού  απαιτουμένων ανα στρέμμα . Το πιθανό υπόλοιπο της έκτασης του αγροτεμαχίου  θα λογίζεται ως γη σε καλή γεωργικη κατάσταση.
  Η μεταβολή θα επέλθει στην ΑΕΕ 2011 με διοικητική πράξη υπό τη μορφή συγκαλλιέργειας.
 • Να σταλεί στους χρήστες που είχαν το ρόλο του agent κατά την εγγραφή των υποψηφίων δικαιούχων στο ΜΑΑΕ, επικαιροποιημένες λίστες, όπου θα απεικονίζεται η ιδιότητα του υποψηφίου δικαιούχου (επαγγελματίας αγρότης ή κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης), καθώς και το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τυχόν διορθώσεις και να αντιμετωπισθούν τα σημερινά κωμικά και συνάμα τραγικά  φαινόμενα νέοι αγρότες ενταγμένοι σε προγράμματα να εμφανίζονται ως μη αγρότες !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Να δοθεί ικανός χρόνος

o για όλα τα παραπάνω,

o να «ανοίξει» το σύστημα και να απορροφήσει τις οποιεσδήποτε αλλαγές,

o να υποβληθούν οι νέοι φάκελοι και κατόπιν να γίνει ο τελικός έλεγχος.bio900

 • Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, στην τελική  διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων εμφανιστεί σε ένα αγροτεμάχιο κωδικός απόρριψης , να εξαιρείται το αγροτεμάχιο αυτό ως μη επιλέξιμο  ή η έκταση του αγροτεμαχίου που δεν αιτιολογείται από τα δεδομένα του φακέλου.

Σε καμία περίπτωση να μην απορρίπτεται ολόκληρη η αίτηση .

 • Οι αλλεπάλληλες εγκύκλιοι, e-mail και προφορικές οδηγίες, έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς πλήρους σύγχυσης .
  Είναι προφανής  η ανάγκη  κωδικοποίησης  και επικαιροποίησης των όσων ήθελε συμφωνηθούν  και  αποφασιστούν  ότι θα ισχύσουν  για την εφαρμογή του  μετρου.

Τέλος ότι  οι παρακάτω υπογράφοντες, στο σύνολό τους γεωτεχνικοί-σύμβουλοι Βιολογικής Γεωργίας,  οφείλουμε να σας γνωρίσουμε  ότι αδυνατούμε να διαχειριστούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά  τους  900 φακέλους των υποψηφίων δικαιούχων του Νομού μας  εάν δεν ληφθούν άμεσα  μέτρα .
Όλα τα ανωτέρω υπηρετούν  ένα στόχο ,  την άμεση απεμπλοκή του προγράμματος επ’ ωφελεία των παραγωγών  και της τοπικής οικονομίας .

Σπάρτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

1.   ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ            ΣΤΑΥΡΟΣ              ΣΠΑΡΤΗ

2.   ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟς   ΙΩΑΝΝΗΣ              ΣΠΑΡΤΗ

3.   ΧΑΡΒΟΥΡΟΥ             ΛΙΝΑ                        ΣΠΑΡΤΗ

4.   ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ            ΣΤΑΥΡΟΣ                ΣΠΑΡΤΗ

5.   ΠΛΑΤΑΝΟΣ                ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΣΠΑΡΤΗ

6.   ΝΤΑΛΙΑΝΗ                ΜΑΧΗ                       ΣΠΑΡΤΗ

7.  ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ               ΣΚΑΛΆ

8.  ΚΩΣΤΑΚΟΣ                ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ            ΣΚΑΛΑ

9.  ΓΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ        ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΜΟΛΑΟΙ
10.   ΒΛΑΧΟΥ                    ΑΝΝΑ                        ΜΟΛΑΟΙ

11.  ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ       ΤΑΚΗΣ                       ΝΕΑΠΟΛΗ

12 . ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ         ΣΤΑΥΡΟΣ                  ΓΥΘΕΙΟ

13.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ     ΠΕΤΡΟΣ                      ΓΥΘΕΙΟ

bio100

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s