Δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές για τα βοσκοτόπια
Κτηνοτροφία

Δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές για τα βοσκοτόπια

Προδιαγραφές βοσκότοπων …Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3557/2014) η ΚΥΑ σχετικά με τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. …Τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης συντάσσονται: α) για τις Ιδιωτικές εκτάσεις με κύρια χρήση τη βοσκή, από τους ιδιοκτήτες τους και β) για τις Δημόσιες εκτάσεις (Δημοσίου και ΝΠΔΔ), από τις … Συνέχεια