ΦΕΚ 1145 / 7.6.2011

 Αριθμ. 5719

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 κοινής υπουργικής απόφασης περί καθεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 121 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013. (ΦΕΚ 1026/Β).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε καιισχύει.

1.2. Του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/00) περί «Άσκησης του επαγγέλματος γεωτεχνικού».

1.3. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

1.4. Του άρθρου 19 του Ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α/84) περί «Τροποποίησης του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και άλλες διάταξες».

1.5. Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/A/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.

1.6. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα το άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010).

1.7. Την υπ’ αριθμ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από 1−9−2002».

1.8. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.

1.9. Την υπ’ αριθμ. 130800/08−11−2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013», όπως ισχύει κάθε φορά.

1.10. Την υπ’ αριθμ. 324005/09−09−08 (ΦΕΚ 1886/Β/12−09−2008) κοινή υπουργική απόφαση αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ−Π, η οποία μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, και με την οποία της ανατίθενται επιπρόσθετες αρμοδιότητες εφαρμογής μέτρων του ΠΑΑ 2007−1013, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.11. Την υπ’ αριθμ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β/16.10.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.12. Την υπ’ αριθμ. 9828/21−10−08 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει κάθε φορά περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ

2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31−3−2010) μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής − ΠΑΑ ανταγωνιστικότητα.

1.13. Την υπ’ αριθμ. 9830/22−10−2008 «Επιστολής Ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το ΠΑΑ 2007−2013» της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.

1.14. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων».

1.15. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

1.16. Την υπ’ αριθμ. 37501/3−4−2009 μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των Μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2007 – 2013 και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου

4.2 «Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του Ε.Π.ΑΛ περιόδου 2000 − 2006 από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του.

1.17. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ1914/13−10−2010 (ΦΕΚ 1642/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».

1.18. Την υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

2007 − 2013.

1.19. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−09 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄).

2. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

2.1. Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.3. Τον Καν (ΕΕ) 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

2.4. Τον Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2.5. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β) κοινή απόφασή μας περί καθεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013, (εφεξής ΚΥΑ 4985/21−6−2010) ως εξής:

Άρθρο 1

Αντικαθιστούμε την παράγραφο (ζ) του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 κοινής υπουργικής απόφασης με το εξής κείμενο:

«ζ) Συμπεριλαμβάνονται στην ατομική απόφαση ένταξης του δικαιούχου στο μέτρο. Με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου και εφόσον αυτός κριθεί δικαιούχος, οι δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στην ατομική απόφαση ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Άρθρο 2

Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«1. Μετά την έκδοση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης του άρθρου 21 είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.»

Άρθρο 3

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«3. Η αίτηση ενίσχυσης συντάσσεται και υπογράφεται σπό γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης που προβλέπουν επενδύσεις για την εξυπηρέτηση κυρίως της ζωικής παραγωγής η αίτηση δύναται να υπογράφεται ή να συνυπογράφεται από κτηνίατρο, τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης προϋπολογισμού έως 150.000 ευρώ ή αίτηση ενίσχυσης μπορεί να υπογράφεται και από τεχνολόγο γεωπονίας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τυποποιημένη αίτηση ενίσχυσης συνολικού προϋπολογισμού έως και 50.000 ευρώ είναι δυνατόν να συντάσσει και να υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.»

Άρθρο 4

Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 37 της υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«2. Για την υλοποίηση των επενδύσεων των καθεστώτων ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσας, στο πλαίσιο του ΠΑΑ θα προκληθεί Δημόσια Δαπάνη η οποία βαρύνει τη ΣΑΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτιμώμενου ύψους 770 εκ ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της πίστωσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 1744/704/21−11−2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2496/Β΄/2008), η οποία κατανέμεται ενδεικτικά στα έτη 2010 − 2015 ως ακολούθως: Για το έτος 2010, 90 εκ. ευρώ, για το έτος 2011, 100 εκ. ευρώ, για το έτος 2012, 150 εκ ευρώ, για το έτος 2013, 150 εκ. ευρώ, για το έτος 2014, 150 εκ. ευρώ και για το έτος 2015, 130 εκ. ευρώ. Η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζεται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ].»

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.

                                             Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011

                                                      ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

      ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ            ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

         Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                               Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

  

      ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,                             ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ            ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

              Π. ΡΗΓΑΣ                                                Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

διαβάστε όλο το

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s