Κτηνοτροφία

Δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές για τα βοσκοτόπια

Προδιαγραφές βοσκότοπων

provata30

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3557/2014) η ΚΥΑ σχετικά με τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης συντάσσονται:
α) για τις Ιδιωτικές εκτάσεις με κύρια χρήση τη βοσκή, από τους ιδιοκτήτες τους και β) για τις Δημόσιες εκτάσεις (Δημοσίου και ΝΠΔΔ), από τις οικείες κτηνοτροφικές οργανώσεις και σε περίπτωση αδυναμίας τους από τις οικείες Π.Ε., οι οποίες συντάσσουν ένα προσωρινό διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης

arrow90.Όλοι οι βοσκότοποι ταξινομούνται σε 4 τύπους λιβαδιών .
Kατηγορίες λιβαδιών:
Ποολίβαδα (χορτολιβαδικές εκτάσεις στις οποίες επικρατούν τα ποώδη φυτά με ποσοστό κάλυψης του εδάφους > 85%)
Φρυγανολίβαδα {εκτάσεις στην ξηροθερμική ζώνη της χώρας, στις οποίες κυριαρχούν τα φρύγανα, δηλ. ημίθαμνοι με ύψος < 1 μ. − Κύρια είδη φρύγανων είναι η αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum), η ασφάκα (Phlomis fruticosa), η γαλατοστοιβιά (Eupforbia acanthothamnos), το θυμάρι (Corydothymus capitatus) και η λαδανιά (Cistus spp.)}
Θαμνολίβαδα (εκτάσεις όπου κυριαρχούν οι θάμνοι με ύψος < 3 μ.)
Δασολίβαδα ή μερικώς δασοσκεπή λιβάδια {εκτάσεις που καλύπτονται από δασικά δενδρώδη είδη (ύψος > 3 μ.) στον ανώροφο με κάλυψη μέχρι 40% και από ποώδη ή ξυλώδη ή μικτό υπόροφο}.

Η οριοθέτηση των βοσκότοπων: για την οριοθέτηση των βοσκοτόπων συντάσσεται πίνακας των χρήσεων γης του υπό μελέτη Δήμου με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ειδικά για την κατηγορία των βοσκοτόπων, αναγράφεται στον πίνακα και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς με βάση πληροφορίες που λαμβάνονται από το Δήμο και το Δασαρχείο της περιοχής.
     ……….    arrow90Διαβάστε  εδώ την ΚΥΑ : klik_kokkino_mple

provato600

 

Υπολογισμός βοσκοικανότητας και Βοσκοφώρτησης

..Η παρούσα βοσκοϊκανότητα εκτιμάται για κάθε τύπο λιβαδιού, όπως χαρτογραφήθηκε, με βάση την προσεγγιστική μέθοδο, η οποία στηρίζεται στη χρησιμοποίηση της βιβλιογραφίας.          Στην περίπτωση που ο βοσκότοπος έχει περισσότερους του ενός τύπους λιβαδιού, τότε εκτιμάται η βοσκοϊκανότητα για κάθε τύπο και εξάγεται ένας γενικός μέσος όρος για ολόκληρη την περιοχή.

 

provato35
....

   Επισυνάπτεται για το σκοπό αυτό ο πίνακας 3 στο παράρτημα με τις παρούσες βοσκοϊκανότητες των τεσσάρων τύπων λιβαδιού στις τρεις κύριες υψομετρικές ζώνες της χώρας, ύστερα από ανθολόγηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας για τη λιβαδική παραγωγή από ερευνητικές εργασίες που έγιναν σε όλη την Ελλάδα.

Η εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας στον πίνακα γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω παραδοχές (βασισμένες επίσης στη βιβλιογραφία):provataki

Ως βοσκήσιμη ύλη λαμβάνεται το 50% της συνολικής παραγωγής του βοσκότοπου στα ποολίβαδα, φρυγανολίβαδα και δασολίβαδα και το 65% στα θαμνολίβαδα.
Η αντιστοιχία μεταξύ μιας (μεγάλης) Ζωικής Μονάδας (ΖΜ) (ώριμης αγελάδας) και μιας (μικρής) ζωικής μονάδας (ζμ) (προβατίνας ή γίδας) υπολογίζεται ως εξής:
1 ΖΜ = 6,66 ζμ ή 1 ζμ = 0,15ΖΜ.
• Οι ημερήσιες ανάγκες σε βοσκήσιμη ύλη μιας ώριμης αγελάδας υπολογίζονται σε 10 χλγ. ξηρής ουσίας
και οι μηνιαίες αντίστοιχα σε 300 χλγ. Αντίστοιχα, οι ημερήσιες ανάγκες σε βοσκήσιμη ύλη ενός προβάτου ή μιας γίδας υπολογίζονται σε 1,5 χλγ. ξηρής ουσίας και οι μηνιαίες σε 45 χλγ.agelada10

 

Υπολογισμός βοσκοικανότητας και Βοσκοφώρτησης

..Η παρούσα βοσκοϊκανότητα εκτιμάται για κάθε τύπο λιβαδιού, όπως χαρτογραφήθηκε, με βάση την προσεγγιστική μέθοδο, η οποία στηρίζεται στη χρησιμοποίηση της βιβλιογραφίας. Επισυνάπτεται για το σκοπό αυτό ο πίνακας 3 στο παράρτημα με τις παρούσες βοσκοϊκανότητες των τεσσάρων τύπων λιβαδιού στις τρεις κύριες υψομετρικές ζώνες της χώρας, ύστερα από ανθολόγηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας για τη λιβαδική παραγωγή από ερευνητικές εργασίες που έγιναν σε όλη την Ελλάδα. Στην περίπτωση που ο βοσκότοπος έχει περισσότερους του ενός τύπους λιβαδιού, τότε εκτιμάται η βοσκοϊκανότητα για κάθε τύπο και εξάγεται ένας γενικός μέσος όρος για ολόκληρη την περιοχή.
….Η εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας στον πίνακα γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω παραδοχές (βασισμένες επίσης στη βιβλιογραφία):
• Ως βοσκήσιμη ύλη λαμβάνεται το 50% της συνολικής παραγωγής του βοσκότοπου στα ποολίβαδα, φρυγανολίβαδα και δασολίβαδα και το 65% στα θαμνολίβαδα.
• Η αντιστοιχία μεταξύ μιας (μεγάλης) Ζωικής Μονάδας (ΖΜ) (ώριμης αγελάδας) και μιας (μικρής) ζωικής μονάδας (ζμ) (προβατίνας ή γίδας) υπολογίζεται ως εξής:
1 ΖΜ = 6,66 ζμ ή 1 ζμ = 0,15ΖΜ.
• Οι ημερήσιες ανάγκες σε βοσκήσιμη ύλη μιας ώριμης αγελάδας υπολογίζονται σε 10 χλγ. ξηρής ουσίας
και οι μηνιαίες αντίστοιχα σε 300 χλγ. Αντίστοιχα, οι ημερήσιες ανάγκες σε βοσκήσιμη ύλη ενός προβάτου ή μιας γίδας υπολογίζονται σε 1,5 χλγ. ξηρής ουσίας και οι μηνιαίες σε 45 χλγ.

 

             Παράδειγμα εκτίμησης βοσκοϊκανότητας:

..Επειδή οι τιμές του πίνακα εκφράζουν μια μέση κατάσταση, είναι σκόπιμο ο μελετητής να επιδιώξει να
χρησιμοποιήσει τοπικά στοιχεία για την παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, αν υπάρχουν διαθέσιμα, από ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει στην περιοχή μελέτης ή σε παρεμφερών κλιματεδαφικών συνθηκών περιοχές της χώρας.
Στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστεί η βοσκοϊκανότητα ως εξής: Έστω ότι η λιβαδική παραγωγή σε ένα
βοσκότοπο βρέθηκε ίση με 150 χλγ/στρ. Αν ο βοσκότοπος ανήκει στα ποολίβαδα, η βοσκήσιμη ύλη θα είναι 75 χλγ/στρ. (αν υπάρχουν και άλλοι τύποι λιβαδιού, τότε λαμβάνεται ένας μέσος όρος).

..Εφόσον οι απαιτήσεις σε βοσκήσιμη ύλη για ένα Μήνα μιας Ζωικής Μονάδας είναι ίσες με 300 χλγ., η βοσκοϊκανότητα υπολογίζεται σε 75/300=0,25 ΜΖΜ/στρέμμα ή 300/75=4,0 στρέμματα/ΜΖΜ

..Ως βοσκοφόρτωση ορίζεται ο πραγματικός αριθμός ζώων που χρησιμοποιεί το βοσκότοπο για μια δεδομένη χρονική περίοδο και εκφράζεται με τις ίδιες μονάδες, όπως και η βοσκοϊκανότητα (δηλ. σε Μηνιαίες Ζωικές Μονάδες−ΜΖΜ).
Για τον υπολογισμό της βοσκοφόρτωσης χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του πίνακα 4, στον οποίο ανα−
γράφεται το ζωικό κεφάλαιο που βόσκει πραγματικά στους βοσκότοπους και όχι αναγκαστικά τα ζώα που δηλώνονται από τον οικείο Δήμο με βάση το δικαίωμα βοσκής. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και επιτόπου
(ή δια μέσου των ερωτηματολογίων του πίνακα 5) για να διασφαλιστεί ότι πράγματι τα δηλωμένα ζώα αξιοποιούν το βοσκότοπο. Για τη σύνταξη του σχεδίου διαχείρισης θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δήλωση που υπέβαλε ο Δήμος. Ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνεται για
το σύνολο των βοσκοτόπων του Δήμου.

 

            Παράδειγμα προσδιορισμού βοσκοφόρτωσης:

Έστω ότι ένας βοσκότοπος έχει έκταση 1000 στρεμμάτων και βόσκεται από 80 Ζωικές Μονάδες για έξι
(6) μήνες το χρόνο.

Η βοσκοφόρτωση υπολογίζεται σε 80ΖΜ *6 μήνες/1000 = 480 ΜΖΜ /1000 = 0,48 ΜΖΜ/στρ. ή 1000 στρέμματα/480 ΜΖΜ ~ 2,1 στρέμματα/ΜΖΜ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s