Γαλακτοκομικά

Απόφαση ονομασίας γάλακτος MADE IN GREECE

gala67

Την απόφαση για τον Κανονισμό σχετικά με την  Απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα δημοσίευσε η γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Σύμφωνα με την απόφαση :

Για να μπορεί το νωπό γάλα να ονομαστεί ΕΛΛΗΝΙΚΟ θα πρέπει :

  • να παράγεται  σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.
  • οι  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  και  συσκευασίας  γάλακτος,  καθώς  και  οι εγκαταστάσεις  παραγωγής  και  συσκευασίας  γαλακτοκομικών  προϊόντων,  να εδρεύουν στην Ελλάδα.

galaktokomika34

arrow-76 Διαβάστε ολόκληρη την Απόφαση :

…………..  ……….  Άρθρο 1
                                                  Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η έκδοση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως προβλέπει ο Ν. 4072/2012  (ΦΕΚ86/Α’/2012).
2. Ο παρών Κανονισμός διασφαλίζει τη λειτουργία ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

………………                 Άρθρο2
                                    Αντικείμενο- Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει:
i) τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα,
ii) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονομής του,
iii) το Φορέα που απονέμει το Ελληνικό Σήμα, ελέγχει την τήρηση των όρων και των απαιτήσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασής του και
iv) τις υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής και των δικαιούχων χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
2. Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αφορά:
i) στις επιχειρήσεις γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, οι οποίες επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα τους που θα φέρουν στην επισήμανσή τους το Ελληνικό Σήμα.
ii) στο Φορέα Απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα.
iii) στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος.
3. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη διεθνών, ενωσιακών και
εθνικών διατάξεων.

           …………………………   Άρθρο 3
                                                    Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
i) Ελληνικό Σήμα: το προαιρετικό σήμα διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων(σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν.4072/2012 όπως ισχύει κάθε φορά).
ii) Επιχείρηση: η επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα με την επωνυμία της.
iii) Φορέας Απονομής: ο Φορέας που απονέμει το Ελληνικό Σήμα στο γάλα και στα γαλακτοκομικά  προϊόντα,  διενεργεί  ελέγχους  για  την  τήρηση  των  όρων  και  των προϋποθέσεων  απονομής  και  διατήρησής  του  και  επιβάλλει  κυρώσεις  στις επιχειρήσεις.
iv)  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Ελληνικών  Προϊόντων-Υπηρεσιών(εν  συντομία «Μητρώο»): το Μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας,  στο  οποίο  καταχωρίζεται  ανά  κατηγορία  προϊόντος  και υπηρεσίας  κάθε  απονομή,  ανανέωση,  μεταβίβαση  και  ανάκληση  προσωρινή  ή οριστική της χρήσης του Σήματος.
v) Βεβαίωση καταχώρισης στο Μητρώο(εν συντομία «Βεβαίωση»): το έγγραφο που  εκδίδει  ο  Φορέας  Απονομής,  το  οποίο  πιστοποιεί  το  δικαίωμα  χρήσης  του Σήματος για συγκεκριμένο προϊόν και την καταχώρηση του δικαιούχου χρήσης του Ελληνικού Σήματος στο Μητρώο.
vi) Προσυσκευασμένο  προϊόν:  Η  χωριστή  μονάδα  γάλακτος  ή  γαλακτοκομικού προϊόντος  προς  πώληση  που  προορίζεται  να  παρουσιασθεί  ως  έχει  στον  τελικό καταναλωτή και αποτελείται από το προϊόν και τη συσκευασία μέσα στην οποία έχει τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του προς πώληση, κατά τρόπο που να μην είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να ανοιχθεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία.
vii)  Αυτόματος  πωλητής  γάλακτος:  Η  μηχανή  χύμα  πώλησης  θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος προς πόση.
viii) Ιχνηλασιμότητα: Η ικανότητα να προσδιορίζεται η προέλευση και η ταυτότητα ενός  προϊόντος  με  τη  βοήθεια  διαδικασιών  συγκεκριμένης  καταγραφής  και ταυτοποίησης.

         ………….   …………        Άρθρο 4
                                                      Προϊόντα
Τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα είναι τα:
i) «Είδη γάλακτος» που διατίθενται στην κατανάλωση, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
ii) «διατηρημένα γάλατα, μερικά και ολικά αφυδατωμένα», όπως αυτά αναφέρονται στο ΠαράρτημαI του άρθρου80(α) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
iii) «αφρόγαλα», «βούτυρο» και«γαλακτικές λιπαρές ύλες», όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο81 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
iv) «γιαούρτι», όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
v) «τυροκομικά  προϊόντα», όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  άρθρο83 του  Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
vi) «ρυζόγαλο», «κρέμα» και«επιδόρπια με βάση το γάλα», όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο84 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

………………….     Άρθρο 5
                         Καθορισμός Φορέα Απονομής
Φορέας Απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ– ΔΗΜΗΤΡΑ(ΕΛ.Γ.Ο. –  ΔΗΜΗΤΡΑ).

…………           ………   Άρθρο 6
                 Απαιτήσεις για την απονομή του Ελληνικού Σήματος
1. Για  την  απονομή  του  Ελληνικού  Σήματος  στο  γάλα  και  στα  γαλακτοκομικά προϊόντα, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:
i) το νωπό γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου4  του  παρόντος Κανονισμού, να παράγεται  σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.
ii)  οι  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  και  συσκευασίας  γάλακτος,  καθώς  και  οι εγκαταστάσεις  παραγωγής  και  συσκευασίας  γαλακτοκομικών  προϊόντων,  να εδρεύουν στην Ελλάδα.
iii) τα προϊόντα του άρθρου4 του παρόντος Κανονισμού που χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε άλλα προϊόντα του ιδίου άρθρου, να είναι ελληνικής προέλευσης.
iv) το ρύζι που χρησιμοποιείται ως συστατικό του προϊόντος«ρυζόγαλο», να είναι ελληνικής προέλευσης.
v) Το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος που χρησιμοποιούνται στα«επιδόρπια με βάση το γάλα», να είναι ελληνικής προέλευσης.
vi) το μέλι που χρησιμοποιείται στα«επιδόρπια με βάση το γάλα», να είναι ελληνικής προέλευσης.
vii) να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας που περιλαμβάνει:

  • τον έλεγχο της ελληνικής προέλευσης του παραλαμβανόμενου γάλακτος,
  • τη  διασφάλιση  της  συνέχειας  της  ιχνηλασιμότητας  κατά  τη  διάρκεια  των οποιοδήποτε ενδιάμεσων παραγωγικών διαδικασιών στην Επιχείρηση,
  • τον  έλεγχο  της  ταυτότητας  των  παραγόμενων  τελικών  προϊόντων  που εξέρχονται από την Επιχείρηση, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσης της ιχνηλασιμότητας.

2. Σε  κάθε  περίπτωση  να  εξασφαλίζεται  ο  σαφής  διαχωρισμός  του  γάλακτος ελληνικής προέλευσης, από γάλα άλλης προέλευσης, σε όλα τα στάδια παραγωγικών διαδικασιών.
3. Για  την  τεκμηρίωση  της  εφαρμογής  των  απαιτήσεων  της  παραγράφου1 του παρόντος  άρθρου,  η  Επιχείρηση  υποχρεούται  να  τηρεί  αρχείο  που  αφορά  στους προμηθευτές γάλακτος, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της Επιχείρησης, τους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και τη σχέση μεταξύ κάθε  παρτίδας  εισροών  αρχικών  προϊόντων  και  κάθε  παρτίδας  εκροών  τελικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων υποσυσκευασίας ή περαιτέρω χρήσης τελικού προϊόντος ως συστατικό για την παραγωγή άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος.  Το  ανωτέρω  αρχείο  εμπεριέχει  τα  στοιχεία  της«Μηνιαίας  Δήλωσης Ισοζυγίου Γάλακτος», η οποία τηρείται και υποβάλλεται από την Επιχείρηση στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ  στo  πλαίσιo  της  εφαρμογής  της  ΚΥΑ175180 (ΦΕΚ 1721/02.08.2011).
4. Κατά τη διακίνηση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που φέρουν το  Ελληνικό  Σήμα(τελικά  προϊόντα),  στα  συνοδευτικά  έγγραφα(παραστατικά εμπορίας  και  διακίνησης  π.χ.  τιμολόγια,  δελτία  αποστολής)  να  αναγράφεται υποχρεωτικά πλέον των καθορισμένων από την εθνική νομοθεσία στοιχείων και η ένδειξη«EL Kωδικός», όπου Κωδικός νοείται ο μοναδιαίος κωδικός που αποδίδεται  στο κάθε καταχωρισμένο προϊόν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων– Υπηρεσιών.
5. Στο λογιστικό σύστημα της Επιχείρησης, η περιγραφή των τελικών προϊόντων που φέρουν το Ελληνικό Σήμα, να ταυτίζεται με εκείνη που αναφέρεται στα έγγραφα της παραγράφου4 του παρόντος άρθρου, η οποία σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει την ένδειξη«EL Κωδικό».

      ………..      …………….      Άρθρο 7
                   Διαδικασία ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος
1. Κάθε ενδιαφερόμενη Επιχείρηση υποβάλλει στο Φορέα Απονομής, Αίτηση για την
απονομή  του  Ελληνικού  Σήματος  σε  προϊόντα  που  διαθέτει  στην  αγορά  με  την επωνυμία της.
2. Η Αίτηση πλέον των όσων προβλέπονται στην παράγραφο2 του άρθρου192 του Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
i) ΑΦΜ Επιχείρησης
ii) σήμα αναγνώρισης που έχει αποδοθεί από την αρμόδια αρχή
iii) αποθηκευτικοί χώροι της Επιχείρησης ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (διεύθυνση, επωνυμία).
3.  Ο  Φορέας  Απονομής  διενεργεί  την  αξιολόγηση  της  Αίτησης  και  των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται.
4. Εάν και τη διάρκεια της αξιολόγησης της Αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, η Επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως,  ώστε  να  αποστείλει  τα  συμπληρωματικά  στοιχεία.  Εάν  η  Επιχείρηση  δεν ανταποκριθεί  ή  τα  συμπληρωματικά  στοιχεία  δεν  γίνονται  αποδεκτά,  η  Αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο.
5. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης προγραμματίζεται η διενέργεια Ελέγχου Αξιολόγησης στην Επιχείρηση. Ο Έλεγχος αυτός αφορά την εξακρίβωση της  δυνατότητας  της  συγκεκριμένης  Επιχείρησης  να  συμμορφώνεται  με  τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.
6. Επιπλέον διενεργούνται Έλεγχοι Επιτήρησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής  τήρηση  των  απαιτήσεων  του  παρόντος  Κανονισμού,  καθώς  και  η  ορθή χρήση  του  Σήματος  που  χρησιμοποιείται  στην  επισήμανση  ή/και  διαφήμιση  των προϊόντων.
7. Κάθε Επιχείρηση που διαπιστώνεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού καταχωρείται στο Μητρώο και ο Φορέας Απονομής χορηγεί Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός της.
8. Μεταξύ  της  Επιχείρησης  και  του  Φορέα  υπογράφεται  Σύμβαση  στην  οποία περιγράφονται όροι πιστοποίησης, χρήσης Σήματος και οικονομικοί όροι.

…………..              ……………..     Άρθρο 8
          Ανάθεση παραγωγής ή/και συσκευασίας προϊόντων σε άλλη επιχείρηση
1. Η  Επιχείρηση  δύναται  να  αναθέτει  την  παραγωγή  ή/και  συσκευασία  των προϊόντων  της  σε  άλλη  επιχείρηση  καταχωρισμένη  ή  μη  στο  Μητρώο  της παραγράφου8 του άρθρου7.
2. Στην περίπτωση καταχωρισμένης επιχείρησης, η παράγραφος2 του άρθρου7 του παρόντος Κανονισμού διαμορφώνεται ως εξής:
Η Αίτηση πλέον των όσων προβλέπονται στην παράγραφο2 του άρθρου192 του Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Στοιχεία αιτούμενης Επιχείρησης:

i) ΑΦΜ
ii) αποθηκευτικοί χώροι της Επιχείρησης ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (διεύθυνση, επωνυμία).

Στοιχεία επιχείρησης παραγωγής ή/και συσκευασίας:

i) ΑΦΜ
ii) είδος υπεργολαβικής δραστηριότητας
iii) κωδικός/οί καταχώρισης προϊόντος/ων της στο Μητρώο.
3. Η επιχείρηση παραγωγής ή/και συσκευασίας της παραγράφου2 του παρόντος άρθρου, δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Επιχείρησης. Η ανάθεση παραγωγής ή/και συσκευασίας αποτελεί κύριο κριτήριο ανάλυσης επικινδυνότητας του προγραμματισμού Ελέγχων Επιτήρησης, σύμφωνα με την παράγραφο1(iii) του άρθρου11 του παρόντος Κανονισμού.
4. Στην περίπτωση μη καταχωρισμένης επιχείρησης, η παράγραφος2 του άρθρου7 του παρόντος Κανονισμού διαμορφώνεται ως εξής:
Η Αίτηση πλέον των όσων προβλέπονται στην παράγραφο2 του άρθρου192 του Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Στοιχεία αιτούμενης Επιχείρησης:

i) ΑΦΜ
ii) αποθηκευτικοί χώροι της Επιχείρησης ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (διεύθυνση, επωνυμία).

Στοιχεία επιχείρησης παραγωγής ή/και συσκευασίας:

i) ΑΦΜ
ii) είδος υπεργολαβικής δραστηριότητας
iii) σήμα αναγνώρισης που έχει αποδοθεί από την αρμόδια αρχή
iv) αποθηκευτικοί χώροι της ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων(διεύθυνση,  επωνυμία).
5. Η επιχείρηση παραγωγής ή/και συσκευασίας της παραγράφου4 του παρόντος άρθρου:
i) αποδέχεται με δήλωσή της, τον έλεγχο από το Φορέα Απονομής ως προς την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού, η οποία επισυνάπτεται στην Αίτηση της παραγράφου1 του άρθρου7.
ii) είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να εφαρμοστούν τα όσα προβλέπονται στις παραγράφους 7 και8 του άρθρου7.
iii) δικαιούται τη χορήγηση από το Φορέα Απονομής ειδικής βεβαίωσης τήρησης των απαιτήσεων  του  παρόντος  Κανονισμού,  η  οποία  εκδίδεται  μετά  την  υποβολή σχετικού αιτήματός της.
6. Στο  Μητρώο,  καταγράφονται  ανά  προϊόν,  τα  στοιχεία  των  συνεργαζόμενων επιχειρήσεων  παραγωγής  ή/και  συσκευασίας(επωνυμία,  υπεργολαβική δραστηριότητα).

……………                ………………  Άρθρο 9
                                   Επέκταση δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος
1. Για  την  επέκταση  του  δικαιώματος  χρήσης  του  Ελληνικού  Σήματος  της Επιχείρησης  σε  άλλο  προϊόν  της,  η  Επιχείρηση  υποχρεούται  να  υποβάλλει  στο Φορέα, νέα Αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο7 του παρόντος Κανονισμού.
2. Η  Αίτηση  συνοδεύεται  από  υπόδειγμα  της  ετικέτας  του  προϊόντος  και  τα δικαιολογητικά  της  παραγράφου2 του  άρθρου7 δεν  συνυποβάλλονται  εκ  νέου,  εφόσον αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί.
3. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης δεν διεξάγεται νέος Έλεγχος Αξιολόγησης και η Επιχείρηση καταχωρίζεται στο Μητρώο.
4. Η περίπτωση επέκτασης του δικαιώματος χρήσης του Σήματος της Επιχείρησης σε άλλα  προϊόντα  της  αποτελεί  κύριο  κριτήριο  ανάλυσης  επικινδυνότητας προγραμματισμού  Ελέγχων  Επιτήρησης  σύμφωνα  με  την  παράγραφο1(iii) του άρθρου11 του παρόντος Κανονισμού.

…………….     …………..      Άρθρο 10
                      Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης(Π.Ο.Π.)
1. Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  πιστοποιημένες  και  καταχωρισμένες  στο«Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσεως των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.»  που τηρεί ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και εμπορία ελληνικών τυριών Π.Ο.Π., καταχωρίζονται αυτοδίκαια στο Μητρώο και δικαιούνται τη  χρήση  του  Ελληνικού  Σήματος,  μετά  την  υποβολή  της  Αίτησης  με  όσα προβλέπονται στην παράγραφο2 του άρθρου192 του Ν.4072/2012.
2. Στις επιχειρήσεις παραγωγής ή/και συσκευασίας της ανωτέρω παραγράφου, που δεν διαθέτουν στην αγορά προϊόντα με την επωνυμία τους, ο Φορέας Απονομής χορηγεί αυτοδίκαια την ειδική βεβαίωση της παραγράφου1(β) του άρθρου8, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός τους.

……………       ………………               Άρθρο 11
                                               Υποχρεώσεις Φορέα Απονομής
1. Ο Φορέας Απονομής πλέον των όσων προβλέπονται στο Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει:
i)  Να απασχολεί Ελεγκτές  που να είναι ικανοί να πιστοποιούν και να ελέγχουν
επιχειρήσεις γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ή να αναθέτει σε τρίτους ελεγκτές.
ii) Να διενεργεί τον Έλεγχο Αξιολόγησης στην Επιχείρηση κατά τη χρονική περίοδο παραγωγικών  δραστηριοτήτων  της  που  αφορούν  στα  προϊόντα  για  τα  οποία αιτείται  την  απονομή  Σήματος.  Κατά  τη  διάρκεια  του  Ελέγχου  Αξιολόγησης πρέπει  να  ελέγχεται  το  σύνολο  των  απαιτήσεων  του  παρόντος  Κανονισμού.
Ο  Έλεγχος  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνει  τις  περιφερειακές  μονάδες  ή εγκαταστάσεις  της Επιχείρησης με δραστηριότητες σχετικές με τα  ελεγχόμενα προϊόντα,  καθώς  και  τους  αποθηκευτικούς  χώρους  της  Επιχείρησης  ή  άλλων συνεργαζόμενων  επιχειρήσεων.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  Επιχείρηση αναλαμβάνει την ευθύνη της τήρησης της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της στη συνεργαζόμενη  επιχείρηση,  καθώς  και  της  αποδοχής  του  ελέγχου  από  την επιχείρηση αυτή.
iii) Να διενεργεί Ελέγχους Επιτήρησης στην Επιχείρηση βάσει κριτηρίων ανάλυσης επικινδυνότητας, προκειμένου να διαπιστώνεται η συνεχής τήρηση των σχετικών απαιτήσεων και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις υπόνοιας, καταγγελιών ή μετά από ενημέρωση  από  άλλες  αρχές  ελέγχου  κατά  τη  διενέργεια  ελέγχων  της αρμοδιότητάς τους ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση γνωστοποίησης περί μη τήρησης των σχετικών απαιτήσεων. Κάθε καταχωρισμένη Επιχείρηση ελέγχεται τουλάχιστον μία(1) φορά κάθε πέντε(5) χρόνια.
iv) Να  προβαίνει  κατά  τη  διεξαγωγή  των  Ελέγχων,  σε  έλεγχο  παραστατικών στοιχείων εμπορίας και διακίνησης προκειμένου να τεκμηριώνει την τήρηση του αρχείου της παραγράφου3 του άρθρου6 του παρόντος Κανονισμού.
v) Να μην παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Επιχείρηση.
vi) Σε  περίπτωση  καταγραφής  μη  συμμορφώσεων  ως  προς  τις  απαιτήσεις  του παρόντος  Κανονισμού,  το  χρονικό  διάστημα  για  την  αποστολή  διορθωτικών ενεργειών εκ μέρους της Επιχείρησης και την αποδοχή τους από το Φορέα, να μην υπερβαίνει τον ένα(1) μήνα από την ημερομηνία Ελέγχου, διαφορετικά ο Φορέας,  προβαίνει στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 194 του Ν.4072/2012 όπως ισχύει κάθε φορά.
vii) Να  διεξάγει  ελέγχους  στην  αγορά  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  τυχόν παραπλάνηση ή κατάχρηση του Ελληνικού Σήματος και από μη καταχωρισμένες επιχειρήσεις.
viii)  Να διερευνά και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα ελέγχων που διενεργούν και του αποστέλλουν άλλες υπηρεσίες, φορείς  και αφορούν σε ενδείξεις κατάχρησης του Ελληνικού Σήματος.

…………..     ……………..      Άρθρο 12
                   Υποχρεώσεις δικαιούχων χρήσης του Ελληνικού Σήματος
1. Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χρήση του Ελληνικού Σήματος πλέον των όσων προβλέπονται στο Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει:
i) Να παρέχουν κάθε πληροφορία που κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Φορέα δυνάμει του παρόντος Κανονισμού.
ii) Να αποδέχονται τους Ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και να  εξασφαλίζουν  στους  Ελεγκτές  του  Φορέα  Απονομής  πρόσβαση  στις εγκαταστάσεις τους και στις περιφερειακές τους μονάδες.
iii) Να τηρούν όλα τα αρχεία που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.
iv) Να υλοποιούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση καταγραφής μη συμμορφώσεων ως προς τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.
v) Να γνωστοποιούν στο Φορέα κάθε μεταβολή στη δομή ή/και τη λειτουργία τους,  το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις υπεργολαβίες, τις συσκευασίες, τις ετικέτες κλπ που σχετίζονται με τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα.
Η  σχετική  γνωστοποίηση  υποβάλλεται  εγγράφως  εντός  τριάντα(30) εργάσιμων ημερών από την έναρξη εφαρμογής της μεταβολής.
vi) Να  διακόπτουν  άμεσα  κάθε  χρήση  του  Ελληνικού  Σήματος  στην  περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του.
vii) Να τηρούν τους όρους της Σύμβασης που υπογράφουν με το Φορέα Απονομής.

…………    ………………      Άρθρο 13
                    Όροι για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος
1. Το  Ελληνικό  Σήμα  χρησιμοποιείται  στη  μορφή  που  έχει  εγκριθεί  με  σχετική
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Το Ελληνικό Σήμα πρέπει να τοποθετείται επί των:
i) μέσων συσκευασίας των προσυσκευασμένων προϊόντων
ii) μονάδων παραγωγής(κεφάλι, βαρέλι, δοχείο κλπ) των τυροκομικών προϊόντων
που διατίθενται στην κατανάλωση
iii) αυτόματων πωλητών χύμα θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος προς πόση.
3. Υπόχρεη για την αναγραφή του Ελληνικού Σήματος είναι η Επιχείρηση στην οποία
έχει απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα και διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά.

……………        ……..        Άρθρο 14
                        Κυρώσεις- Ανάκληση δικαιώματος χρήσης Ελληνικού Σήματος
Ο Φορέας Απονομής δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ.
1 και2 του άρθρου194 του Ν.4072/2012, όπως ισχύει κάθε φορά.

     ……….     ………………….         Άρθρο 15
                                                           Ενστάσεις
Κατά των αποφάσεων του Φορέα Απονομής που αφορούν την απονομή, διαγραφή,
καθώς  και  την  επιβολή  κυρώσεων  μπορεί  να  ασκηθεί  ένσταση  ενώπιον  την
Επιτροπής  Ελληνικού  Σήματος(ΕΕΣ)  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο195 του
Ν. 4072/2012, όπως ισχύει κάθε φορά.

           …………..      ……    Άρθρο 16
                               Τέλος χρήσης Ελληνικού Σήματος
1. Για την απονομή και τη χρήση του Ελληνικού Σήματος, η Επιχείρηση καταβάλλει
στο  Φορέα  Απονομής,  κατ΄  έτος  και  ανά  προϊόν,  τέλος  χρήσης  του  Ελληνικού
Σήματος, όπως προβλέπεται στο Ν.4072/2012 με τις τυχόν τροποποιήσεις του.
2. Το τέλος χρήσης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα(50) ευρώ κατ’ έτος για ένα
καταχωρημένο στο Μητρώο προϊόν της Επιχείρησης. Για κάθε επιπλέον προϊόν της
ιδίας Επιχείρησης, το τέλος μειώνεται κατά πέντε(5) ευρώ, μέχρι το ποσό των είκοσι (20) ευρώ κατ’ ελάχιστον. Τα παραπάνω τέλη συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
3. Το τέλος καταβάλλεται πριν την καταχώρηση κάθε προϊόντος της Επιχείρησης στο Μητρώο.  Για  κάθε  επιπλέον  έτος  χρήσης  του  Ελληνικού  Σήματος,  το  τέλος καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου του ημερολογιακού έτους.
4. Το τέλος χρήσης καταβάλλεται σε λογαριασμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Τράπεζα Πειραιώς(πρώην  Α.Τ.Ε.)  με  αναγραφή  επί  του  αποδεικτικού  κατάθεσης  της επωνυμίας  της  Επιχείρησης  και  της  αιτιολόγησης«Τέλος  χρήσης  Ελληνικού Σήματος».
6. Η  μη  έγκαιρη  εκπλήρωση  των  οικονομικών  υποχρεώσεων  της  Επιχείρησης,  επιφέρει την ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
7. Σε  περίπτωση  ανάκλησης  του  δικαιώματος  χρήσης  του  Ελληνικού  Σήματος, πραγματοποιείται εκκαθάριση των οικονομικών υποχρεώσεων αυτού, με βάση τα δωδεκατημόρια των τελών χρήσης. Τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο βαρύνει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή την Επιχείρηση, αντίστοιχα.

                          ………………         Άρθρο 17
                                                 Αναθεωρήσεις
Ο παρών Κανονισμός δύναται να αναθεωρείται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης& Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων, κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.

………..   ……..  ……       Άρθρο 18
                                   Δημοσίευση Αποφάσεων
Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
(www.gge.gov.gr) και του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ(www.elgo.gr).
……………        ……..       Άρθρο 19
                                    Έναρξη Ισχύος
1. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

xeiristria2
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &                                                                     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                             ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ                                              ΜΑΞΙΜΟΣ  ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
Μέλη Επιτροπής Ελληνικού Σήματος (με ηλ.ταχυδρομείο)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφ. κ. Υφυπουργού
Γραφ. κ. Γεν

galaktokomika34

arrow90Διαβάστε την Απόφαση σε PDF : klik101

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s