Ειδήσεις

Στα 100 ευρώ το τέλος συμμετοχής για τις εξετάσεις πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

farmaka2

..Δημοσιεύθηκε η απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που ορίζει στα 100 ευρώ το τέλος συμμετοχής όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποιητιού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

 ..Επίσης το τέλος υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στα 3.000 ευρώ.

arrow90διαβάστε ολόκληρη την απόφαση:

Αριθμ. 13631/159106 (5)

Καθορισμός του ύψους του τέλους συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και του  τέλους υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας  φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας  γεωργικών φαρμάκων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 31 και 50 παρ. 3 περ. γ του ν. 4036/2012  «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄8).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την  Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε  ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση  της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά  όργανα» (Α΄98).

2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153).

3. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και  σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»  (Α΄152).

4. Την αριθ. Υ44/5−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094/6−7−2012).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας  απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός − πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:

α) ο καθορισμός του ύψους του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης  πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος  Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της αριθ.  8197/90920/22−7−2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας,  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» (Β΄1883/1−8−2013), όπως κάθε φορά ισχύει και

β) ο καθορισμός του ύψους του τέλους υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της αριθ. 8040/88923/17−7−2013 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασίες αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης των υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και ανάκλησης του πιστοποιητικού κατάρτισης τους» (Β΄1849/27−7− 2013), όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 2

Τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής  χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων  στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής  χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται στα εκατό ευρώ (100 €).

Άρθρο 3

Τέλος υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας  των φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Το ύψος του τέλους υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, ορίζεται στις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €).

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

        ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ                                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ                                      ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s