Ελιά

Ο ελαιοκομικός τομέας στην Ελλάδα: ατενίζοντας το 2020

 olive505

..Το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει ο ελληνικός ελαιοκομικός τομέας(και ιδιαίτερα το ελαιό-λαδο) σήμερα και πολύ περισσότερο αύριο, είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό του1990 και του2000. Τα πάντα δια-φοροποιούνται, αφού οι μηχανισμοί στήριξης του παραγω-γού λόγω ΚΑΠ έχουν σχεδόν διαλυθεί, η αγορά λειτουργεί με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, η Ισπανία πλησιάζει το όριο των1,4 εκατ. τόνων με το60% extra παρθένο και έλεγχο της αγοράς(παραγωγής και ζήτησης), η ζήτηση του χύμα ελαιολάδου από την Ιταλία έχει πτωτική τάση σε ποσότητα αλλά και τιμές και υπάρχει είσοδος στην αγορά νέων ανταγωνιστικών χωρών(Τυνήσια, Μαρόκο, Συρία,  Αργεντινή, Τουρκία κ.λπ.) με χαμηλό κόστος παραγωγής.

πηγή:
ΕΘΙΑΓΕ
Συντάκτης:
Δρ Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης,
Τακτικός Ερευνητής Ινστυτούτου Υποτροπικών Φυτών Χανίων

..H χώρα μας με τη νέα αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής(ΚΑΠ), όποιο σενάριο και εάν προκριθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα είναι ανάμεσα στα κράτη-μέλη που θα έχουν μείωση στις συνολικές αγροτικές ενισχύσεις μετά το2013, αφού το ποσό της κοινοτικής ενί-σχυσης ανά στρέμμα στη χώρα μας υπερβαίνει τον κοινο-τικό μέσο όρο, 27 ευρώ/στρέμμα. Με δεδομένο αυτό, αλλά και τα δομικά προβλήματα που έχουμε, η ελληνική γεωργία δε θα μπορεί να“παίξει” στον τομέα των καλλιεργειών με ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής σε ένα παγκοσμιοποι-ημένο περιβάλλον και θα πρέπει να στραφεί σε παραδο-σιακές και ήπιες μορφές καλλιέργειας, για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων, σημαντικής προστιθέμενης αξίας. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η ελαι-οκαλλιέργεια, καθώς το διεθνές τοπίο για το ποιοτικό και ασφαλές ελαιόλαδο είναι ευνοϊκό. Παρά τις αβεβαιότητες της μείωσης των συνολικών επιδοτήσεων και της αναδιανο-μής των προϋπολογισμών μεταξύ των παλαιών και νέων χω-ρών μελών, ο ελαιοκομικός τομέας μπορεί να αισιοδοξεί ότι θα συνεχίσει να έχει σημαντική υποστήριξη, γιατί αποτελεί μια παραδοσιακή, εκτατική καλλιέργεια που συνεισφέρει στα“δημόσια αγαθά” (ανάπτυξη υπαίθρου, διατήρηση του κοινωνικού ιστού, προστασία περιβάλλοντος κ.λπ.).

..Στη χώρα μας ο ελαιοκομικός τομέας έχει συγκριτικό πλε-ονέκτημα(παραδοσιακός ελαιώνας, ποικιλίες, χαμηλές εισροές κ.λπ.) σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ(Ισπανία, Πορτογαλία) και της μεσογειακής λεκάνης(Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος κ.λπ.), που κυριαρχούν οι εντατικοί και υπερ-εντατικοί ελαιώνες(150-220 δένδρα ανά στρέμμα)  με αυξημένες εισροές. Επιπλέον, η παγκόσμια αγορά για το ελαιόλαδο, ιδιαίτερα για το πιστοποιημένης ποιότη-τας(συμπεριλαμβανομένης και της οργανοληπτικής) και ασφάλειας, είναι σήμερα ελλειμματική και αναμένεται να είναι ευνοϊκή τα επόμενα χρόνια, με δεδομένη την αύξηση της κατανάλωσης του προϊόντος στις χώρες BRIC (Βραζι-λία, Ρωσία, Κίνα) αλλά και στην ΕΕ, που παραμένει η υπ’  αριθμόν ένα αγορά για το προϊόν. Ωστόσο, το“παράδοξο”  σήμερα είναι πως το ελαιόλαδο είναι το μοναδικό ίσως αγροτικό προϊόν(comodity), στο οποίο την τελευταία3ετία δεν παρατηρείται έκρηξη τιμών, με αποτέλεσμα ο παραδοσιακός ελαιώνας και ο καλλιεργητής του να υφίστανται ισχυρές πιέσεις και η καθήλωση των τιμών να καθιστά την παραδοσιακή ελαιοκαλλιέργεια ασύμφορη και το μέλλον της αβέβαιο. olivesun2

..Το γενικότερο κλίμα, πάντως, είναι ευνοϊκό για το ελαιοκομικό προϊόν, αλλά οι όποιες κινήσεις θα πρέπει να γίνουν συντονισμένα, καθώς η ωρίμαση των αγορών απαιτεί ολοένα και καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια, σε βάθος έρευνα της αγοράς, κατάλληλη προώθηση και προβολή και εργαλείαmarketing, που να συνεισφέρουν στην καλή εικόνα που έχει για το ελαιοκομικό προϊόν ο καταναλωτής.

  Φτάνει φυσικά η προσπάθεια να είναι σοβαρή, συντεταγ-μένη, με εθνική στρατηγική, αξιοποίηση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ελληνικού ελαιολάδου και της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς. Και όχι με νοοτρο-πίες παρελθόντος, όπου ο ελαιοκομικός τομέας είχε από τις μεγαλύτερες συμμετοχές στα κοινοτικά πρόστιμα, συ-νολικού ύψους2,5 δισ. ευρώ, που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας για κακοδιαχείριση αγροτικών ενι-σχύσεων και επιδοτήσεων τη δεκαετία1996-2006. Υπάρχουν το γενετικό υλικό(ποικιλίες) και οι εδαφο-κλιματικές συνθήκες για να επιτευχθεί ο στόχος. Όμως, δε φτάνουν. olive322

..Στη νέα τάξη πραγμάτων είναι απαραίτητες οι γνώσεις,  η επιστημονική έρευνα, η  εκπαίδευση και κατάρτιση, η επιχειρηματική οργάνωση και η έρευνα της αγοράς.

..Η εθνική στρατηγική αφενός θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις αδυναμίες του παρελθόντος και αφετέρου θα αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν.

   Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η χώρα μας θα πρέπει να επενδύσει στην ανάδειξη και κατοχύρωση(rights) των ελληνικών ποικιλιών ελιάς, να στοχεύει στη μείωση κόστους παραγωγής (ομάδες παραγωγών, εφαρμογή συστημάτων ολοκληρω-μένης ή/και βιολογικής καλλιέργειας), τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος (εκσυγχρονισμός και πιστοποίηση ελαιουργείων, ιχνηλα-σιμότητα κ.λπ.), την εξυγίανση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς(πάταξη νοθείας, ελ-ληνοποιήσεων), τη διαφοροποίησή του από τα σπορέλαια (ενημέρωση καταναλωτών) και την ουσιαστική ποσοτική διεύρυνση της παρουσίας του επώνυμου ποιοτικού ελλη-νικού ελαιόλαδου στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

  Και βέβαια την εθνική στρατηγική θα πρέπει να την ακο-λουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα του λαδιού,  οι παραγωγοί, οι ελαιοτριβείς, οι τυποποιητές, οι έμποροι,  ακόμη και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.

  Επιπλέον,  αυτή η στρατηγική πρέπει να υποστηριχθεί σταθερά από την πλευρά της Πολιτείας με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα. olive233

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών& Ελιάς, 73100 Χανιά, τηλ.: 28210 83442-3, http://www.nagref-cha.gr, e-mail: kchartz@nagref-cha.gr

Πηγή : ΕΘΙΑΓΕ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s