Εύρεση Εργασίας

Απασχόληση 445 ανέργων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

geoponos751

..Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση με τίτλο:«Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση τον αγροτικό χώρο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ»

                                    

arrow450Απευθύνεται σε : ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ (ΠΕ/ΤΕ) με ειδίκευση/εξειδίκευση στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/10/201329/10/2013

Προϋπολογισμός:1.894.810,00 €

Διάρκεια Υλοποίησης Πράξης: 7 μήνες

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και  από Εθνικούς πόρους

Περιεχόμενα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 6

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. 8

1.1.       Ορισμοί9

1.2         Σκοπός του Προγράμματος. 10

1.3         Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος. 10

1.4.       Διάρκεια του Προγράμματος. 12

1.5.       Οικονομικά Στοιχεία.. 12

1.6         Γενικοί όροι13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:       ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ14

2.1         Δικαίωμα συμμετοχής. 14

2.2         Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής. 14

2.3         Κριτήρια επιλογής. 15

2.4         Διαδικασία επιλογής των Ωφελουμένων. 16

2.5         Έλεγχος Δικαιολογητικών. 18

2.6         Διαδικασία Ενστάσεων. 18

2.7         Οριστικοποίηση/Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων – Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων  18

2.8         Διαγραφή Ωφελουμένου. 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:       ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   20

3.1.       Υποχρεώσεις Δικαιούχου. 20

3.2.       Υποχρεώσεις Ωφελουμένου. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 23

4.1.1          Πιστοποίηση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:       ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 23

5.1.       Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Ωφελουμένων. 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6        : ΕΛΕΓΧΟΙ25

6.1.       Έλεγχοι του Προγράμματος. 25

6.1.1. Πρωτοβάθμιος Έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος. 25

6.1.2.         Δευτεροβάθμιος Έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος. 26

7.1.       Υποχρεώσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.27

7.2.       Πληροφορίες για την Πρόσκληση. 27

7.3.       Ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Δικαιούχου. 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. 29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ. 32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. 39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ. 41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. 43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. 44


ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή των ενισχύσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Εγγυήσεων, μέσω του ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι των κοινοτικών ενισχύσεων και της συνακόλουθης αναγνώρισης και εκκαθάρισης των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), την έγκριση πληρωμής και την έκδοση της σχετικής εντολής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιπλέον διαθέτει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις καθίσταται δικαιούχος πράξεων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

  Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με τις αποφάσεις ένταξης με κωδικούς MIS 452085, 452086 και 452088 είναι Δικαιούχος των πράξεων οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Θεματικός άξονας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) .

  Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε σχεδίασε και υλοποιεί τις πράξεις «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες των οποίων η ειδίκευση/εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό χώρο, στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου συνολικού προϋπολογισμού 1.894.810 €.

  Η παρούσα πρόσκληση αφορά στο Υποέργο 2 των εγκεκριμένων τεχνικών δελτίων των πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 1.894.810,00 €.

Η ανωτέρω πράξη στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων επιστημόνων εξειδικευμένων στα θέματα του αγροτικού τομέα, με την συμμετοχή τους στο σύστημα και την τοποθέτηση τους σε θέση εργασίας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα αντικείμενα αρμοδιότητας του.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η δημιουργία ενός συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με τη μορφή επιδοτούμενης συμμετοχής σε αυτό, διάρκειας 800 ωρών σε 445 άνεργους επιστήμονες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αντικείμενα συναφή με τον αγροτικό χώρο και συγκεκριμένα σε άνεργους γεωτεχνικούς (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους), τοπογράφους μηχανικούς και οικονομολόγους.

Για την συμμετοχή των ωφελουμένων στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας προβλέπεται επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.258,00 € συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και των κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου για κάθε ωφελούμενο.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει στην Πράξη «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο καλείται:

Ø   Να συμπληρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε www.opekepe.grτη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής» από την Δευτέρα 14/10/2013 και το αργότερο μέχρι τις 29/10/2013 και ώρα 14.00.

Ø   Να επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο «Ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» έχουν άνεργοι επιστήμονες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης και ειδικότερα άνεργοι γεωτεχνικοί (και συγκεκριμένα γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι), τοπογράφοι μηχανικοί και οικονομολόγοι των οποίων η εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό τομέα.

Εκτός των ανωτέρω, θα δοθεί έμφαση στην διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση:

 • των νέων
 • των γυναικών
 • των μακροχρόνια ανέργων,
 • καθώς και των ανέργων από ειδικές κοινωνικές ομάδες (άνεργοι από ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού).

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης και υλοποίησης του ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας παρέχει στους εμπλεκόμενους στο σύστημα, Υπηρεσίες Υποστήριξης, οι οποίες αφορούν τους όρους και τις διαδικασίες υλοποίησής του από το Γραφείο Υποδοχής (HELP DESK), με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210 8802532, 210- 8802426, email: zoi.kentrou@opekepe.gr, argyro.kranidioti@opekepe.gr.


ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

1.         Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά  Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2.         Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει

3.         Τον Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010)

4.         Την υπ’ αριθ. πρωτ. 118267/14-12-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΦΕΚ 1595/Β/29-12-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 399/3-9-2001 (ΦΕΚ 1155/Β/5-9-2001), 103466/15-5-2003 (ΦΕΚ 631/Β/21-5-2003), 220219/21-1-2004 (ΦΕΚ 101/Β/23-1-2004) και 222999/8-7-2005 (ΦΕΚ 1157/Β/19-8-2005) ΚΥΑ.

5.         Την υπ’ αριθ. 25253/2235/7-4-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 603/Β/8-4-2008) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. αριθμ. 118267/14-12-2000 Κ.Υ.Α. Σύστασης και Λειτουργίας της ΕΥΔ του Ε.Π. “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ’’, και η οποία, με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

6.         Τη υπ’ αριθ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C/2012/9763/18-12-2012 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7.         Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.         Την από 22-12-2008 4η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

9.         Το έγγραφο εξειδίκευσης προγραμματισμού του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

10.     Την με αρ.22/20-5-1997 εγκύκλιο Ι.Κ.Α. με θέμα: «Ασφάλιση σε κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης»

11.     Την υπ’ αριθ. 3.21937/οικ. 65450/12-7-2013 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», Θεματικός άξονας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»

12.     Τις με αρ. αρ. πρωτ. 3.22401/6.5655/6.9.2013, 3.22402/6.5656/6.9.2013, 3.22403/6.5657/6.9.2013 αποφάσεις ένταξης των πράξεων με αντίστοιχους τίτλους: «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες των οποίων η ειδίκευση/εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό χώρο στις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο», «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες των οποίων η ειδίκευση/εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό χώρο στις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Αττική», «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες των οποίων η ειδίκευση/εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό χώρο στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Ν. Αιγαίου» στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

εγκρίνει και εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο: «Ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες των οποίων η ειδίκευση/εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό χώρο»


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΔΤ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

ΑΦΜ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔ

Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΠΑΝΑΔ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΥΕ/ ΕΚΤ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΚΑΥΑΣ

Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1.            Ορισμοί

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων επιστημόνων εξειδικευμένων στα θέματα του αγροτικού τομέα, με την συμμετοχή στο σύστημα και την τοποθέτηση σε θέση εργασίας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα αντικείμενα αρμοδιότητας του.

Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των εννοιών της παρούσας Πρόσκλησης, παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικοί ορισμοί.

Ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας: περιλαμβάνει εξατομικευμένα σχέδια απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για κάθε ωφελούμενο, με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα του καθώς και πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας που αποκτήθηκε.

Στόχος των εξατομικευμένων αυτών σχεδίων είναι να σχεδιαστούν στοχευμένες δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και να συσχετιστούν οι δεξιότητες του κάθε ωφελούμενου με τις απαιτήσεις της προσφερόμενης θέσης, ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές εργασιακής ένταξης του στην αγορά εργασίας μετά το πέρας της πράξης.

Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος):445 άνεργοι επιστήμονες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αντικείμενα συναφή με τον αγροτικό χώρο και συγκεκριμένα γεωτεχνικοί (ήτοι, γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι), τοπογράφοι μηχανικοί, οικονομολόγοι.

Μητρώο Ωφελουμένων: το Μητρώο, που θα συγκροτήσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τους ανέργους νέους επιστήμονες οι οποίοι θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που τίθενται στην παρούσα.

Υπεύθυνοι απόκτησης εργασιακής εμπειρίας: Από το προσωπικό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα οριστούν υπεύθυνοι απόκτησης εργασιακής εμπειρίας οι οποίοι θα σχεδιάσουν από κοινού με τους ωφελουμένους εξατομικευμένα σχέδια απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα τους. Επιπλέον οι υπεύθυνοι θα παρακολουθούν την πρόοδο των ωφελούμενων στα αντικείμενα εργασίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα οποία συμμετέχουν, ώστε να πιστοποιήσουν στο τέλος του προγράμματος την εργασιακή τους εμπειρία.

Επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας: το συνολικό ποσό των 4.258,00 € συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και των κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου. Το εν λόγω ποσό προβλέπεται για κάθε ωφελούμενο από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη συμμετοχή του στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Ασφάλιση και Κάλυψη έναντι ασθενείας, ατυχήματος κλπ.: Είναι το ποσό το οποίο προβλέπεται για την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου για κάθε ωφελούμενο κατά την διάρκεια της συμμετοχής του στο σύστημα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας .

Ιστοσελίδα Δικαιούχου: Η ιστοσελίδα του Οργανισμού www.opekepe.gr υποστηρίζει την υλοποίηση του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους επιστήμονες και παρέχει σχετική πληροφόρηση. Οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα αυτή.

Γραφείο Υποδοχής (Help desk): Το γραφείο θα λειτουργήσει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των εμπλεκομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, με στοιχεία επικοινωνίας:  τηλ: 210- 8802426, 210- 8802532, email: argyro.kranidioti@opekepe.gr, zoi.kentrou@opekepe.gr.

Δράση: κάθε επιμέρους ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση του Προγράμματος ή τμήματος αυτού και ενέχει οικονομική αξία.

 

1.2          Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων επιστημόνων εξειδικευμένων στα θέματα του αγροτικού τομέα.

Ειδικότερα, με το Πρόγραμμα αυτό αναμένεται, να επιτευχθούν ενδεικτικά οι ακόλουθοι στόχοι:

Ø  Βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων ΠΕ/ΤΕ Γεωτεχνικών (ήτοι, Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Δασολόγων), Τοπογράφων, Οικονομικών, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας του αγροτικού τομέα.

Ø  Δυνατότητα των ανέργων Γεωτεχνικών, Τοπογράφων, Οικονομικών ΠΕ/ΤΕ, να έρθουν σε επαφή με μελλοντικούς εργοδότες τους (Αγροτικές Επιχειρήσεις) και να πείσουν για τις εργασιακές δυνατότητές τους

Ø  Εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου της χώρας, ως μέλους της Ε.Ε., για διατήρηση και ενίσχυση της αγροτικής τεχνογνωσίας και της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και της ανασυγκρότησης της υπαίθρου

 

1.3          Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος

1.3.1      Αντικείμενο του Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η δημιουργία ενός συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με τη μορφή επιδοτούμενης συμμετοχής στο σύστημα διάρκειας 800 ωρών σε 445 άνεργους επιστήμονες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αντικείμενα συναφή με τον αγροτικό χώρο και συγκεκριμένα σε άνεργους γεωτεχνικούς (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους), τοπογράφους μηχανικούς, οικονομολόγους.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στο σύστημα θα υλοποιηθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με βάση τους όρους που διέπουν την παρούσα Πρόσκληση.

 

1.3.2      Ενότητες στις οποίες θα εξειδικευτούν οι ωφελούμενοι

 

Οι ωφελούμενοι για να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και μεθοδολογίες που αφορούν τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα συμμετάσχουν σε ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν από στελέχη του Οργανισμού και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Οι θεματικές ενότητες των ενημερωτικών αυτών εκδηλώσεων θα αφορούν:

 1. Γενικές έννοιες -Ορισμοί εφαρμογής της ΚΑΠ
 2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΣ)
 3. Ενιαία Αίτηση
 4. Δηλούμενες Εκτάσεις – Επιφάνειες
 5. Παραστατικά Κατοχής
 6. Καθεστώτα Ενίσχυσης
 7. Μετρά Ειδικής Στήριξης Άρθρου 68
 8. Ειδικά μετρά στήριξης στα μικρά νησιά αιγαίου
 9. Πολλαπλή Συμμόρφωση
 10. Έλεγχοι
 11. Κυρώσεις Σχετικές με την Επιλεξιμότητα
 12. Κυρώσεις λόγω Πολλαπλής Συμμόρφωσης
 13. Γενικές Διατάξεις Σχετικά με τις Μειώσεις
 14. Ανωτέρα Βία και Έκτακτες Περιστάσεις
 15. Φυσικά Περιστατικά
 16. Πληρωμές
 17. Ανάκτηση Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών
 18. Διαφοροποίηση

Στη συνέχεια και με τη βοήθεια των εξατομικευμένων σχεδίων που θα αναπτυχθούν για κάθε έναν, οι ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση, ώστε να συμμετέχουν και να υποβοηθούν τα στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις εργασίες του Οργανισμού. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχουν αποκτήσει πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τις αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και συγκεκριμένα, στα εξής αντικείμενα:

α) στις Αιτήσεις Ενίσχυσης των αγροτών σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις των υφιστάμενων κανόνων Ενιαίας Ενίσχυσης,

β) στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Αιτήσεων που εφαρμόζεται τόσο στα αλφαριθμητικά όσο και στα γεωχωρικά δεδομένα,

γ) στις διαδικασίες διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων συμμόρφωσης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

δ) στη συμβουλευτική στήριξη των αγροτών για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ με έμφαση στη νέες ορθές καλλιεργητικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και

ε) στην ενημέρωση των αγροτών μέσω απλουστευμένων διαδικασιών (έντυπα, οδηγοί κλπ.) των επιχειρηματικών δυνατοτήτων που ανοίγονται για την διαφοροποίηση του γεωργικού επαγγέλματος.

1.3.3      Μητρώο Ωφελουμένων

 

Οι άνεργοι επιστήμονες γεωτεχνικοί, τοπογράφοι και οικονομολόγοι, θα επιλεγούν με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, δεν θα υπερβούν τα 445 άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με τους όρους της παρούσας. Επισημαίνεται ότι στον Μητρώο Ωφελουμένων θα αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) και όχι το Ονοματεπώνυμο του ωφελουμένου.

 

1.3.4      Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Η ενημέρωση των εμπλεκόμενων στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr

1.4.        Διάρκεια του Προγράμματος

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 7 μήνες.

1.5.        Οικονομικά Στοιχεία

1.5.1. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανάπτυξη και υλοποίηση του ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας της παρούσας Πρόσκλησης δεν θα υπερβεί το ποσό των 1.894.810, 00 €.

Για κάθε ωφελούμενο προβλέπεται το ποσό των 4.258,00 € συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και των κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου.

Ο προϋπολογισμός για την ανάπτυξη και υλοποίηση του ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αποτελεί 100% Δημόσια Δαπάνη και χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΑΔ, με πόρους της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

1.5.2. Οικονομικά Στοιχεία Προγράμματος

Η υλοποίηση του ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Σύγκλισης, στον Άξονα Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στον Άξονα Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται κατά 100% από δημόσιους πόρους για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ανέρχεται σε  1.894.810,00 €.

1.6          Γενικοί όροι

-Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί, για τους με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αυτού εμπλεκομένους.

-Η συμμετοχή στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.

-Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παρούσας συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

-Ο Δικαιούχος τηρεί τις αρχές της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων των ωφελουμένων, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ανεξαρτήτως της σχέσης που αυτός έχει με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

-Οι νέοι άνεργοι επιστήμονες θα έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην παρούσα και στην σχετική σύμβαση που θα υπογράψουν με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και οφείλουν να τηρούν τις προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασίες για την άσκησή τους.

-Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιφυλάσσεται για τη διενέργεια ελέγχων επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από όσους συμμετέχουν στη διαδικασία όπως περιγράφεται στην παρούσα, πριν την έναρξη της υλοποίησης του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας .

-Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα εξασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους της παρούσας.

Οι προθεσμίες δύνανται να τροποποιούνται μόνο από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατή η υλοποίηση του συνόλου του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, οπότε η τυχόν τροποποίησή τους θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

H συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην ιστοσελίδα www.opekepe.grείναι υποχρεωτική.

-Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα καταβληθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:    ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

2.1          Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους επιστήμονες και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν άνεργοι γεωτεχνικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, οικονομολόγοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

·         Να είναι κάτοχοι πτυχίων γεωτεχνικού (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου), τοπογράφου μηχανικού, οικονομολόγου από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή να διαθέτουν σχετική βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους.

Ειδικότερα για τους οικονομολόγους απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών σε αντικείμενα συναφή με τον αγροτικό τομέα ή βεβαιούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τον αγροτικό χώρο.

Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας όπου απαιτείται από το ΔΟΑΤΑΠ.

·         Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

·         Για τους ανέργους επιστήμονες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικές ενώσεις ή επιμελητήρια και δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μητρώα ανέργων, να έχουν ατομικό/οικογενειακό εισόδημα για το οικονομικό έτος 2013 (εισόδημα 2012) έως 5.000 €.

·         Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι πολίτες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

 

2.2          Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 14/10/2013 και λήγει την Τρίτη 29/10/2013, ώρα 14.00 μ.μ.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει στο Ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας πρέπει:

A. να συμπληρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε www.opekepe.grτην φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής» το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29/10/2013 και ώρα 14.00.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και αποκλείονται.

Εφιστάται η προσοχή των νέων ανέργων επιστημόνων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της «Αίτησης Συμμετοχής». Σημειώνεται ότι η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση και για ένα μόνο νομό. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής του η οποία εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή (pdf) και στην οποία αναγράφεται ο «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ).

Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός για κάθε «Αίτηση Συμμετοχής» και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

2.3          Κριτήρια επιλογής

Οι αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων θα ελεγχθούν ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής.

Επιπλέον θα μοριοδοτηθούν οι άνεργοι επιστήμονες οι οποίοι είναι:

·         νέοι έως 30 ετών

·         γυναίκες

·         μακροχρόνια άνεργοι

·         άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας

·         προέρχονται από ειδικές κοινωνικές ομάδες (ή από ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού)

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησης, με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων:

 

           ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.       ΗΛΙΚΙΑ

<30 ΕΤΩΝ

5

>50 ΕΤΩΝ

5

2.       ΦΥΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΑ

5

3.       ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΕΩΣ 36 ΜΗΝΕΣ)

0,5

4.       ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΓΟΝΕΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

3

ΓΟΝΕΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

2  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ

ΓΟΝΕΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

5

ΓΟΝΕΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

5

Για τους Ωφελουμένους, οι οποίοι πληρούν περισσότερα του ενός κριτήρια η μοριοδότηση θα γίνεται αθροιστικά.

 

2.4          Διαδικασία επιλογής των Ωφελουμένων

Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος μετά την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα αξιολογείται ως προς την επιλεξιμότητα του και θα μοριοδοτείται σύμφωνα τα κριτήρια και τους όρους της παρούσας αυτόματα, μέσω της ειδικής εφαρμογής την οποία έχει αναπτύξει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το σκοπό αυτό.

Στη συνέχεια για όλους τους ενδιαφερόμενους, θα καταρτίζονται πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά ειδικότητα και ανά περιφέρεια/νομό με βάση την βαθμολογία που έλαβε ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Οι πίνακες κατάταξης θα περιλαμβάνουν :

·                     Τους επιλεγέντες προς εγγραφή στο μητρώο ωφελουμένους

·                     Τους επιλαχόντες που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του αριθμού των επιλεγέντων ωφελουμένων

•             Τους απορριπτέους και το λόγο απόρριψης τους.

Όλες οι κατηγορίες εμφανίζονται με τους «ΚΑΥΑΣ» – κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων «Αιτήσεων Συμμετοχής».

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει τα περισσότερα μόρια στην ανεργία, και αν αυτά συμπίπτουν προηγείται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και αν και πάλι συμπίπτουν προηγείται αυτός που είναι γονέας-προστάτης οικογένειας με αναπηρία. Αν συμπίπτουν θα μετρήσει ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Αν εξαντληθούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η σειρά των ενδιαφερομένων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Για την πλήρωση των θέσεων ανά Περιφερειακό/Νομαρχιακό Παράρτημα προτεραιότητα επιλογής θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία.  Εάν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι με την υψηλότερη βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης που θα δημιουργηθεί με τους επιλεγέντες ανά Περιφέρεια προκειμένου να τοποθετηθούν σε Παράρτημα άλλου νομού εντός της ίδιας περιφέρειας. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης αυτής χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Ενιαίο Σύστημα και την θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος ενδιαφερόμενος κ.ο.κ.

Οι πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων θα δημοσιευτούν για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους περιφερειακά/νομαρχιακά παραρτήματα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες θα εμφανίζεται ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής «ΚΑΥΑΣ» – όχι το ονοματεπώνυμο του δυνητικά ωφελούμενου και τα μόρια που συγκέντρωσε στην διαδικασία αξιολόγησης.

Οι επιλεγέντες προς εγγραφή στο μητρώο ωφελούμενοι, δεσμεύονται να αποστείλουν στο Δικαιούχο τα εξής δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης των πινάκων κατάταξης:

-Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου

-Τίτλος/Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

-Μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες (αποκλειστικά και μόνο για τους οικονομολόγους προκειμένου να αποδείξουν την εξειδίκευση τους στον αγροτικό χώρο)

-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

-Αντίγραφο εκκαθαριστικού η φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012)

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν επιδοτούνται από άλλο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

– Άδεια παραμονής και απασχόλησης στην χώρα μας

-Φωτοτυπία στοιχείων λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς και ΙΒΑΝ. Στο λογαριασμό ο ωφελούμενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος, είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.

– Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ   

Επιπλέον για τις ειδικές κοινωνικές ομάδες

i) στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος ωφελούμενος είναι γονέας ανήλικου/ανηλίκων τέκνων, τα οποία έχουν γεννηθεί εκτός γάμου ή προέρχονται από ακύρωση γάμου, είτε από υιοθεσία, προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ως άνω τέκνου/ων.

ii) στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος ωφελούμενος είναι γονέας οικογένειας, στην οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με τον οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.

iii) στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος ωφελούμενος είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, υποβάλλεται πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν. 3454/2006).

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή με συστημένη ταχυδρομική αποστολή (ταχυδρομείο ή courier) στη διεύθυνση Δομοκού 5, Αθήνα 104 45. Ο φάκελος θα φέρει την ένδειξη για το «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο».

Όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως δικαιολογητικά ή σε περίπτωση, που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δυσανάγνωστα, δυσδιάκριτα και δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα δηλωθέντα στοιχεία, ή δεν είναι νομίμως επικυρωμένα, ο υποψήφιος θα απορρίπτεται και θα καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης.

2.5          Έλεγχος Δικαιολογητικών

Για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών της παρ.2.4 συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία προβαίνει στην επαλήθευση των εμπρόθεσμα υποβληθέντων δικαιολογητικών. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει το Μητρώο Ωφελουμένων που θα περιλαμβάνει τους επιλεγέντες και τους επιλαχόντες ωφελούμενους (οι ωφελούμενοι εμφανίζονται πάντα με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων «Αιτήσεων Συμμετοχής») καθώς και τα μόρια που συγκέντρωσαν, το οποίο δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.opekepe.gr και στα κατά τόπους περιφερειακά/νομαρχιακά παραρτήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Στο μητρώο αυτό θα περιλαμβάνονται επιλεγέντες και επιλαχόντες ωφελούμενοι και τα μόρια που συγκέντρωσαν από την διαδικασία αξιολόγησης.

2.6          Διαδικασία Ενστάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης, σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει με την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των πινάκων κατάταξης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ειδικά για το σκοπό αυτό εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση δικαίωσης ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιαδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, εκδίδεται σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής ενστάσεων στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι θέσεις της και η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στους ενδιαφερομένους.

2.7          Οριστικοποίηση/Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων – Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι πίνακες κατάταξης του μητρώου αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.opekepe.grτου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν μόνο τους κωδικούς αριθμούς αίτησης συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) των ενδιαφερομένων και τα μόρια που συγκέντρωσαν κατά την διαδικασία αξιολόγησης.

Όσοι έχουν υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής, ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια και χωρίς επιπρόσθετη ειδοποίηση από τον Δικαιούχο παρακολουθώντας την ιστοσελίδα www.opekepe.gr

2.8          Διαγραφή Ωφελουμένου

Σε περίπτωση διαγραφής ωφελουμένου από το Μητρώο Ωφελουμένων, τη θέση του διαγραφέντος λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:    ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί μέσω τοποθέτησης σε εξειδικευμένη θέση στα περιφερειακά και νομαρχιακά παραρτήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε όλη τη χώρα. Ο ωφελούμενος θα συμμετέχει και θα υποβοηθά τα στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις εργασίες αρμοδιότητας του Οργανισμού, ώστε μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας να λάβει τη σχετική πιστοποίηση για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας του και των επαγγελματικών του προσόντων και στο αγροτικό χώρο.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υλοποίηση του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα ορίσει για κάθε Ωφελούμενο έναν Υπεύθυνο Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας ο οποίος θα συντάσσει από κοινού με τον Ωφελούμενο το εξατομικευμένο σχέδιο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα του όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του και θα παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο του ωφελουμένου και θα τον καθοδηγεί αναλόγως των εργασιών στις οποίες θα συμμετέχει.

Επίσης ο Υπεύθυνος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας θα συντάσσει τις μηνιαίες αναφορές και τις αξιολογήσεις προόδου για κάθε ωφελούμενο. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την ολοκλήρωση της υποχρεούται να χορηγήσει στους Ωφελούμενους βεβαίωση πιστοποίησης της εργασιακής εμπειρίας.

3.1.        Υποχρεώσεις Δικαιούχου

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να ορίσει για κάθε Ωφελούμενο έναν Υπεύθυνο Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας τα καθήκοντα του οποίου συνίστανται στα εξής :

·         Συντάσσει – από κοινού με τον Ωφελούμενο – το εξατομικευμένο σχέδιο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για κάθε Ωφελούμενο με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα του όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του.

·         Παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο του Ωφελουμένου και τον καθοδηγεί αναλόγως των εργασιών που του ανατίθενται

·         Συντάσσει τις μηνιαίες αναφορές

·         Συντάσσει τις αξιολογήσεις προόδου

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας υποχρεούται να χορηγήσει στους Ωφελούμενους βεβαίωση πιστοποίησης της εργασιακής εμπειρίας.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να παρέχει σε κάθε ωφελούμενο ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου, οι δαπάνες της οποίας θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθ’ όλη την διάρκεια της ανάπτυξης και υλοποίησης του ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας υποχρεούται να παρέχει στους Ωφελούμενους Υπηρεσίες Υποστήριξης, οι οποίες αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησής του από το Γραφείο Υποδοχής, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210-8802532, 210-8802426, email:zoi.kentrou@opekepe.gr,argyro.kranidioti@opekepe.gr.

 

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τηρεί τις αρχές της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων του Ωφελουμένου έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ανεξαρτήτως της σχέσης που αυτός έχει με τον Δικαιούχο.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας να παρακολουθεί την κατάσταση των ωφελουμένων που συμμετείχαν σε αυτό, όσον αφορά στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργασίμων ημερών από την εκπνοή του εξαμήνου που ακολουθεί την ολοκλήρωση του συνόλου του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας o Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει στην Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔ, «Έκθεση Παρακολούθησης του Ωφελουμένου», στην οποία αναγράφονται τα εξής:

•             Ο Κωδικός ΚΑΥΑΣ

•             Η κατάστασή του στην αγορά εργασίας (άνεργος /εργαζόμενος)

•             Το αντικείμενο της εργασίας του

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει στη Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔ στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων, με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής.

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στα κάτωθι δεδομένα:

Εργασιακό καθεστώς

Μορφωτικό επίπεδο

Ηλικιακά δεδομένα

Δεδομένα για ευάλωτες ομάδες

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος στην Αγορά Εργασίας.

3.2.        Υποχρεώσεις Ωφελουμένου

Ο ωφελούμενος που θα συμμετέχει στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα τοποθετηθεί στο περιφερειακό/νομαρχιακό παράρτημα ή στη Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την αίτηση του.

Συνολικά ο ωφελούμενος θα συμμετέχει στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 800 ώρες συμπεριλαμβανομένων των ωρών συμμετοχής σε ενημερωτικές ημερίδες που θα διεξαχθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Ο ωφελούμενος είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει και να υποβοηθά στις εργασίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για 6 ώρες την ημέρα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης θα δηλώνονται και θα παρακολουθούνται από τον υπεύθυνο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Ο Ωφελούμενος θα συμμετέχει, υποβοηθά και συνδράμει τα στελέχη του Δικαιούχου στα αντικείμενα εργασιών του Οργανισμού και συγκεκριμένα:

α) στις Αιτήσεις Ενίσχυσης των αγροτών σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις των υφιστάμενων κανόνων Ενιαίας Ενίσχυσης,

β) στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Αιτήσεων που εφαρμόζεται τόσο στα αλφαριθμητικά όσο και στα γεωχωρικά δεδομένα,

γ) στις διαδικασίες διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων συμμόρφωσης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

δ) στη συμβουλευτική στήριξη των αγροτών για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ με έμφαση στη νέες ορθές καλλιεργητικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και

ε) στην ενημέρωση των αγροτών μέσω απλουστευμένων διαδικασιών (έντυπα, οδηγοί κλπ.) των επιχειρηματικών δυνατοτήτων που ανοίγονται για την διαφοροποίηση του γεωργικού επαγγέλματος.

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμμετέχει ανελλιπώς στο σύστημα επιδεικνύοντας την απαιτούμενη επιμέλεια και να ακολουθεί τις οδηγίες του υπευθύνου απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Ο ωφελούμενος υποχρεούται, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας να ενημερώνει τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής του, όσον αφορά την απασχόλησή του και ειδικότερα να παρέχει σε αυτόν τα εξής στοιχεία:

·         τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)

·         την κατάστασή του στην αγορά εργασίας (άνεργος /εργαζόμενος)

·         το αντικείμενο της (τυχόν) εργασίας του

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να συνεργαστεί με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Ο ωφελούμενος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Δικαιούχου για χρήση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο ωφελούμενος υποχρεούται, σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν. 2637/98 όπως αυτός ισχύει σήμερα, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι συνδέεται οικονομικά είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι 4ου βαθμού, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτείται από ελεγχόμενες από τον Δικαιούχο δράσεις, να ζητήσει άμεσα την εξαίρεσή του από τον Υπεύθυνο όσον αφορά τον έλεγχο της συγκεκριμένης δράσης και την αντικατάστασή του από άλλον Ωφελούμενο. Το αυτό ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση συνδρομής προσωπικών και περιουσιακών συμφερόντων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

4.1.1      Πιστοποίηση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Η πιστοποίηση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για κάθε ωφελούμενο θα γίνει από το αρμόδιο Προϊστάμενο /Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος /Διευθυντής λαμβάνοντας υπόψη τις μηνιαίες αναφορές και τις αξιολογήσεις προόδου του υπεύθυνου απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εκδίδει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της συμμετοχής του ωφελούμενου στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας τη βεβαίωση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Η βεβαίωση αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας που απέκτησε ο ωφελούμενος στα αντικείμενα εργασίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με στόχο την βελτίωση της προοπτικής για την ένταξη του στην αγορά εργασίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:    ΠΛΗΡΩΜΕΣ

5.1.        Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Ωφελουμένων

Το επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέρχεται στο ποσό των 4.258,00 €, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και των κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου και η καταβολή του πραγματοποιείται ως εξής:

·                     Η πληρωμή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί σε τρείς δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στο τέλος του δεύτερου μήνα συμμετοχής τους στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, η δεύτερη δόση θα καταβληθεί στο τέλος του τέταρτου μήνα συμμετοχής τους στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και η τρίτη δόση θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο σύστημα.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και για τις τρείς δόσεις εκδίδει «Εντολή καταβολής επιδόματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» έπειτα από τις σχετικές μηνιαίες αναφορές και τις αναφορές προόδου του Υπεύθυνου απόκτησης εργασιακής εμπειρίας παραρτήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο οποίο τοποθετήθηκε ο ωφελούμενος.

Για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει ο ωφελούμενος να έχει αξιολογηθεί θετικά ως προς τη συμμετοχή και την επιμέλεια του κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

·                     Η Τράπεζα Πειραιώς παραλαμβάνει από το Δικαιούχο την «Εντολή καταβολής επιδόματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» και εκτελεί τις πληρωμές, καταβάλλοντας τα σχετικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ωφελουμένων.

Επισημαίνεται ότι:

Το επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που ο κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως αποκλειστικός ή πρώτος δικαιούχος.

Ο ωφελούμενος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από το Δικαιούχο, πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Οι πληρωμές των ωφελουμένων θα αναστέλλονται, καθ’ όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί οι σχετικές πιστώσεις.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του συνόλου της συμμετοχής του ωφελούμενου στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με βάση τα προβλεπόμενα στην παρούσα, ο ωφελούμενος θα λάβει το επίδομα μειωμένο αναλογικά.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6     : ΕΛΕΓΧΟΙ

 

6.1.        Έλεγχοι του Προγράμματος

H παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της υλοποίησης του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας πραγματοποιείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που διέπουν την παρούσα Πρόσκληση. Επίσης, έλεγχοι, είναι δυνατόν να διενεργηθούν και από άλλα αρμόδια προς τούτο εθνικά ή κοινοτικά όργανα σε δύο επίπεδα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν.3614/2007.

 

6.1.1. Πρωτοβάθμιος Έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος

Ο Πρωτοβάθμιος Έλεγχος πραγματοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και μπορεί να είναι επιτόπιος ή/και διοικητικός, προκειμένου να επιβεβαιώσει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Πρόσκλησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Πρωτοβάθμιος Έλεγχος διενεργείται σε δύο στάδια ως εξής:

α)  Έλεγχος κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, όπου ελέγχεται η ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

β) Έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, που αφορά στο συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Όλα τα παραστατικά έγγραφα λογιστικής αξίας, που τηρούνται στην έδρα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πρέπει να επιδεικνύονται σε πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και να υποβάλλονται, εφόσον ζητηθεί, σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται κατά την διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία προς έλεγχο μέχρι τις 31/12/2020.

Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»,  με την προσκόμιση από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε αυτή όλων των αναγκαίων στοιχείων, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από το αρμόδιο ελεγκτικό της όργανο. Σε περίπτωση που ο έλεγχος διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις, η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» δύναται να προβεί σε αναστολή της υλοποίησης του Προγράμματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται από την αρμόδια Μονάδα Ελέγχου της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Ελέγχου, τα οποία κοινοποιούνται στο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/99 ΦΕΚ 97/Α/1999).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση δράσης του Προγράμματος με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» είναι δυνατό να επιβάλει κυρώσεις από σύσταση έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της δράσης αυτής.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει δικαίωμα υποβολής εγγράφως τυχόν αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος ελέγχου, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.99) και τις διατάξεις της με αρ. 9.8158/οικ.3.1491/12.06.2009 (ΦΕΚ 1206/19.06.2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013».

 

6.1.2.     Δευτεροβάθμιος Έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και την ορθή υλοποίηση του Προγράμματος, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, δύνανται να ασκούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια, από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωσή του.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

7.1.        Υποχρεώσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 8-9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. 

Ειδικότερα, μεριμνά ώστε:

·         Να ενσωματώνεται σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό με το σύστημα, επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» σύμφωνα με το Υποσέλιδο (footer) της παρούσας Πρόσκλησης.

·         Να εμφανίζεται η παραπάνω σήμανση υποχρεωτικά στα έγγραφα υλοποίησης, προκειμένου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

·         Όσοι συμμετέχουν στο σύστημα να είναι ενήμεροι ότι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

·         Να υπάρχει αναρτημένη αφίσα στην Κεντρική Υπηρεσία και τα περιφερειακά/νομαρχιακά παραρτήματα, του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε εμφανές σημείο, για την πληροφόρηση του κοινού.

·         Επίσης, σε περίπτωση έκδοσης εντύπου ή φυλλαδίου δημοσιότητας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα ενσωματώνονται υποχρεωτικά τα σχετικά λογότυπα Δημοσιότητας. 

 

7.2.        Πληροφορίες για την Πρόσκληση

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.grκαι δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

Μετά την ανάρτησή του στην ως άνω ιστοσελίδα και μέσα στις προθεσμίες που τίθενται στην παρούσα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής».

 

7.3.        Ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Δικαιούχου

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν στο σύστημα, αλλά και αυτών που θα επιλεγούν και θα συμμετέχουν σε αυτό, παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με το σύστημα μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησής του.

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην www.opekepe.grκαι αφορά ωφελούμενο ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της «Αίτησης Συμμετοχής» του.

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.

Ενημέρωση στους εμπλεκόμενους στο σύστημα, καθώς και προβολή του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα παρέχεται και από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενα Κεφάλαια. Η ανάρτηση των Συμβάσεων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για θέματα που δεν έχουν επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό, εξειδικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά την σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπουδών.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τοπογραφίας ΤΕΙ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος:

·         Οικονομικών Επιστημών

·         Ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση α. Αγροτικής Οικονομίας ή β. Περιφερειακής Ανάπτυξης

·         Ή Οικονομικής Επιστήμης

·         Ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

·         Ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης

·         Ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

·         Ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

·         Ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

·         Ή Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκησης

·         Ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ

·         Ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

·         Ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών  Σπουδών

·         Ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών

·         Ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

·         Ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

·         Ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

·         Ή Λογιστικής , Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης

·         Ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

·         Ή Στατιστικής

·         Ή Στατιστικής και Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

·         Ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής πρώην Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

·         Ή Δημόσιας Διοίκησης (Δημόσιας Οικονομικής)

·         Ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ΑΕΙ της ημεδαπής

ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Πτυχίο ή δίπλωμα όλων των τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Για την συμμετοχή στο «Ενιαίο Σύστημα Απόκτησης  Εργασιακής Εμπειρίας  για ανέργους επιστήμονες των οποίων η ειδίκευση/εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό χώρο» το οποίο εντάσσεται στον θεματικό άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Σήμερα, την ……………….………..(ημερομηνία) στην (πόλη)………………………………. μεταξύ:

Α) Του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δομοκού αρ. 5 με Α.Φ.Μ. 099019314 και Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Γρηγόριο Αποστολάκο, δυνάμει του άρθρου 21 του Ν. 2637/27-08-1998 (ΦΕΚ 200/Α’/98) όπως ισχύει και της Υπουργικής Απόφασης με αρ. 35/3376/11-01-2013 (ΦΕΚ 9/14-01-2013) με την οποία ορίζονται τα μέλη Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. o οποίος στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Δικαιούχος»,

Β) τ… ……………………………………………(πλήρη στοιχεία Ωφελούμενου), κατοίκου …………………………………, οδός …………………….…….., αριθ. ………., με Α.Δ.Τ.: ……………………, ΑΦΜ ……………………….…….., ΔΟΥ……………………….. ΑΜΚΑ  ……………….………………….., ΚΑΥΑΣ ……………………………………………. ……………….………………… ο οποίος στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Ωφελούμενος»

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται  τα ακόλουθα :

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

1.       Την με αρ. 65 (Α.Π. 3.21937/οικ.6.5450/12-07-2013) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».

2.       Τις με αρ. 82939/19-07-2013, 82941/19-7-2013 και 82943/19-7-2013 αιτήσεις χρηματοδότησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την ένταξή στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των πράξεων με τίτλο «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους επιστήμονες των οποίων η ειδίκευση/εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό χώρο στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» αντίστοιχα.

3.       Τις με αρ. 3.22401/6.5655/6.9.2013, 3.22402/6.5656/6.9.2013 και 3.22403/6.5657/6.9.2013 αποφάσεις της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» για την ένταξη των ανωτέρω πράξεων στο εν λόγω Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».

4.       Την με αρ. ΣΑ Ε1828

5.       Την με αρ. ………………………. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ενιαίο Σύστημα Απόκτησης  Εργασιακής Εμπειρίας  για ανέργους επιστήμονες των οποίων η ειδίκευση/εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό χώρο στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», εφεξής «η Πρόσκληση»

6.       Την με αρ. ……………………….. απόφαση του ……… του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περί έγκρισης του μητρώου ωφελουμένων για την ανωτέρω Πράξη.

ΆΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης και της Παρούσα Σύμβασης.

Ο Δικαιούχος έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που ορίζονται για τους δικαιούχους στην Πρόσκληση και στην παρούσα Σύμβαση, και ο Ωφελούμενος τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται για τους Ωφελούμενους στην Πρόσκληση και στην παρούσα Σύμβαση. Τα παραπάνω ασκούνται αποκλειστικά με τις διατυπώσεις και κατά το χρόνο και την διαδικασία, που ορίζεται στην Πρόσκληση και στην παρούσα Σύμβαση. Δικαίωμα ή υποχρέωση, που δεν ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση ή στη παρούσα Σύμβαση, δεν βαρύνει κανένα συμβαλλόμενο και τυχόν αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.

Η παρούσα σύμβαση αφορά μόνο στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από την συμμετοχή του Ωφελουμένου στο Ενιαίο Σύστημα. Συμφωνείται ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι το παρόν δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου και ως εκ τούτου ο Δικαιούχος δεν υπέχει καμία υποχρέωση καταβολής μισθού ή αποδοχών πάσης φύσεως, επιδομάτων κάθε είδους στον Ωφελούμενο από το παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να διατηρήσουν την παρούσα για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και να την επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση ελέγχου στα αρμόδια όργανα.

ΆΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από …………………………………………… και μέχρι …………………………………………. οπότε λύεται αυτοδικαίως χωρίς υποχρέωση άλλης ειδοποίησης του Δικαιούχου προς τον Ωφελούμενο, ο οποίος Ωφελούμενος αποχωρεί χωρίς καμία άλλη απαίτηση ή αποζημίωση.

ΆΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Ο Ωφελούμενος συμμετέχει στο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας με την τοποθέτησή του στην Περιφερειακή Διεύθυνση / Περιφερειακή Μονάδα / Νομαρχιακή Μονάδα ………………………………………………… του Δικαιούχου (Περιφέρεια …………………………).

Ο Ωφελούμενος θα συμμετέχει καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) στο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για χρονική διάρκεια τριάντα (30) ωρών ανά εβδομάδα και για 6 ώρες ημερησίως. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης θα δηλώνονται ενυπόγραφα από τον Ωφελούμενο σε κατάσταση που θα τηρείται για τον λόγο αυτό από τον Δικαιούχο και θα επιβεβαιώνονται από τον Υπεύθυνο Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας.

Ο Ωφελούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει συνολικά οκτακόσιες (800) ώρες συμμετοχής στο σύστημα λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης.

Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να συμμετέχει, υποβοηθά και συνδράμει τα στελέχη του Δικαιούχου επιμελώς στα αντικείμενα εργασιών του Δικαιούχου και συγκεκριμένα:

α) στις Αιτήσεις Ενίσχυσης των αγροτών σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις των υφιστάμενων κανόνων Ενιαίας Ενίσχυσης,

β) στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Αιτήσεων που εφαρμόζεται τόσο στα αλφαριθμητικά όσο και στα γεωχωρικά δεδομένα,

 γ) στις διαδικασίες διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων συμμόρφωσης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης,

δ) στη συμβουλευτική στήριξη των αγροτών για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ με έμφαση στις νέες ορθές καλλιεργητικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και

ε) στην ενημέρωση των αγροτών μέσω απλουστευμένων διαδικασιών (έντυπα, οδηγοί κλπ.) των επιχειρηματικών δυνατοτήτων που ανοίγονται για την διαφοροποίηση του γεωργικού επαγγέλματος.

Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να συμμετέχει ανελλιπώς στο Ενιαίο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας επιδεικνύοντας την απαιτούμενη επιμέλεια και να ακολουθεί τις οδηγίες του Υπευθύνου Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας.

Ο Ωφελούμενος υποχρεούται, σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν. 2637/98 όπως αυτός ισχύει σήμερα, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι συνδέεται οικονομικά είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι 4ου βαθμού, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτείται από ελεγχόμενες από τον Δικαιούχο δράσεις, να ζητήσει άμεσα την εξαίρεσή του από τον Υπεύθυνο Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας όσον αφορά τον έλεγχο της συγκεκριμένης δράσης και την αντικατάστασή του από άλλον Ωφελούμενο. Το αυτό ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση συνδρομής προσωπικών και περιουσιακών συμφερόντων.

Ο Ωφελούμενος υποχρεούται, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο Σύστημα, να ενημερώνει τον Δικαιούχο για οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής του, όσον αφορά την απασχόλησή του και ειδικότερα να παρέχει σε αυτόν τα εξής στοιχεία :

·         τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)

·         την κατάστασή του στην αγορά εργασίας (άνεργος /εργαζόμενος)

                    το αντικείμενο της (τυχόν) εργασίας του

Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να συνεργαστεί, εφόσον χρειαστεί, με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με την συμμετοχή του στο Ενιαίο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας.

Ο Ωφελούμενος απαγορεύεται για όσο διάστημα διαρκεί η παρούσα σύμβαση και η συμμετοχή του στο Σύστημα να συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΆΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ορίσει για κάθε Ωφελούμενο έναν Υπεύθυνο Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας τα καθήκοντα του οποίου συνίστανται στα εξής :

·         Συντάσσει – από κοινού με τον Ωφελούμενο – το εξατομικευμένο σχέδιο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για κάθε Ωφελούμενο με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα του όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του.

·         Παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο του Ωφελουμένου και τον καθοδηγεί αναλόγως των εργασιών που του ανατίθενται.

·         Συντάσσει τις σχετικές μηνιαίες αναφορές

·         Συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης προόδου

·          Ο Δικαιούχος καθ’ όλη την διάρκεια της ανάπτυξης και υλοποίησης του Ενιαίου Συστήματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας παρέχει στους Ωφελούμενους Υπηρεσίες Υποστήριξης, οι οποίες αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησής του, από Γραφείο Υποδοχής

·         Ο Δικαιούχος, μετά την λήξη της παρούσας σύμβασης και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 6 της παρούσας, υποχρεούται να χορηγήσει στους Ωφελούμενους βεβαίωση συμμετοχής στο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας.

Ο Δικαιούχος τηρεί τις αρχές της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων του Ωφελουμένου έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ανεξαρτήτως της σχέσης που αυτός έχει με τον Δικαιούχο.

Ο Δικαιούχος μεριμνά για την ασφάλεια και υγεία του Ωφελούμενου, σύμφωνα με τις Διεθνείς συμβάσεις περί όρων εργασίας, διαβίωσης και υγιεινής, καθώς και για την ασφάλειά του σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες.

ΆΡΘΡΟ 4 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Για την συμμετοχή στο Ενιαίο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας ο Ωφελούμενος θα λάβει επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέχρι του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (4.258,00 €) το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε οκτακόσιες (800) ώρες συμμετοχής στο Σύστημα συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και των κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη και κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο Άρθρο 6 της παρούσας.

Το επίδομα θα καταβληθεί στον Ωφελούμενο σε τρεις (3) δόσεις ως εξής :

Η πρώτη δόση ποσοστού30% θα καταβληθεί στο τέλος του δεύτερου μήνα συμμετοχής του στο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, η δεύτερη δόση ποσοστού30% θα καταβληθεί στο τέλος του τέταρτου μήνα συμμετοχής του στο σύστημα και η τρίτη δόση ποσοστού 40% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο Σύστημα και εφόσον έχει προηγηθεί η έκδοση των σχετικών εγγράφων των Υπευθύνων Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και του αρμοδίου προϊσταμένου Δ/νσης του Δικαιούχου. Ο Ωφελούμενος συμφωνεί, οι χρονικές περίοδοι των προηγούμενων εδαφίων να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

Για την καταβολή της κάθε δόσης ο Δικαιούχος θα εκδώσει Εντολή καταβολής επιδόματος συμμετοχής στο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και το επίδομα θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο Ωφελούμενος στην Τράπεζα Πειραιώς με αρ. ………………………………………………

Συνομολογείται ρητά ότι το επίδομα αυτό αποτελεί αποκλειστικά επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση ούτε δύναται να θεωρηθεί μισθός, εργολαβικό τίμημα κλπ., ο δε Ωφελούμενος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι του Δικαιούχου ή τρίτου, από την παρούσα.

ΆΡΘΡΟ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Στον Ωφελούμενο παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου. Η κάλυψη αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 7,45 % επί του επιδόματος που λαμβάνει ο Ωφελούμενος και αποδίδεται από τον Δικαιούχο στον ασφαλιστικό φορέα.

ΆΡΘΡΟ 6 ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Ο Ωφελούμενος δύναται να απουσιάσει μέχρι ποσοστό 10% από την συνολική διάρκεια της συμμετοχής του στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας δηλαδή έως ογδόντα (80) ώρες.

Κατ΄ εξαίρεση δύναται να απουσιάσει μέχρι ποσοστό 20% από την συνολική διάρκεια συμμετοχής στο Ενιαίο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας δηλαδή έως εκατόν εξήντα (160) ώρες αποκλειστικά και εφ’ όσον :

         i.             έχει αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον Δικαιούχο σχετική βεβαίωση από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκε και η οποία θα είναι θεωρημένη από τον ασφαλιστικό του φορέα.

       ii.             διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας κατά την διάρκεια υλοποίησης του συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή η Ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον Δικαιούχο σχετική ιατρική βεβαίωση , θεωρημένη από τον ασφαλιστικό της φορέα.

Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος απουσιάσει επιτρεπτώς, κατά τα ανωτέρω, το επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μειώνεται αναλογικά.

Σε περίπτωση εντούτοις που ο Ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά την διάρκεια συμμετοχής του στο Ενιαίο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, δεν δικαιούται να λάβει επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ούτε βεβαίωση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος διακόψει την συμμετοχή του στο Ενιαίο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, με δική του υπαιτιότητα, πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, και εφόσον δεν έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον το 90% των συνολικών ωρών που προβλέπονται από το Σύστημα, δεν δικαιούται να λάβει το επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Η σχετική βεβαίωση συμμετοχής στο Σύστημα – πιστοποίηση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα χορηγείται στον Ωφελούμενο μόνον εφ’ όσον έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον το 90% των συνολικών ωρών που προβλέπονται από το Σύστημα ήτοι, επτακόσιες είκοσι (720) ώρες. Στην χορηγηθείσα βεβαίωση θα αναγράφονται οι συνολικές ώρες συμμετοχής στο Σύστημα.

ΆΡΘΡΟ 7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δικαιούχος έχει το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων του Ωφελούμενου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στα πλαίσια της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση ο Ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν.2472/97.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λύση αυτής, ο Ωφελούμενος υποχρεούται να τηρήσει την εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιήσει ή ανακοινώσει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της παρούσας. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δικαιούχου.

Η επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει ανάμεσα στον Ωφελούμενο και τον Δικαιούχο γίνεται ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών.

Τα ανωτέρω συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν ρητά από τους συμβαλλομένους και προς απόδειξή τους συνετάχθη η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων ένα έλαβε ο Ωφελούμενος και δύο ο Δικαιούχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

     ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

 

Ο/Η ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η

 

 

……………………………………….

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ …………………….…ΕΩΣ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ :……………………………………………………………………….

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.…………………………………………………………..

ΚΑΥΑΣ :…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΩΝ: ΑΠΟ …………………..… ΜΕΧΡΙ …………………………..

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ………………………………………………

Ο Υπεύθυνος απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας:

Ονοματεπώνυμο                                        :

Ημ/νια                                                               :


               

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ …………………………………………………………………….

        ΚΑΥΑΣ……………………………………………………………………………………………………………….

Εργασίες στις οποίες συμμετείχε ο ωφελούμενος στο ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

 

α) στις Αιτήσεις Ενίσχυσης των αγροτών σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις των υφιστάμενων κανόνων Ενιαίας Ενίσχυσης,

β) στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Αιτήσεων που εφαρμόζεται τόσο στα αλφαριθμητικά όσο και στα γεωχωρικά δεδομένα,

γ) στις διαδικασίες διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων συμμόρφωσης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

δ) στη συμβουλευτική στήριξη των αγροτών για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ με έμφαση στη νέες ορθές καλλιεργητικές και περιβαλλοντικές πρακτικές

ε) στην ενημέρωση των αγροτών μέσω απλουστευμένων διαδικασιών (έντυπα, οδηγοί κλπ.) των επιχειρηματικών δυνατοτήτων που ανοίγονται για την διαφοροποίηση του γεωργικού επαγγέλματος.

Σύνολο ωρών που συμμετείχε ο ωφελούμενος

 

Στην τήρηση ωραρίου

Συνεπής

1

2

3

4

5

Στην επικοινωνία

Εύκολη

1

2

3

4

5

Στη συμπεριφορά

Σωστή

1

2

3

4

5

Στην ποιότητα/ακρίβεια του έργου που συμμετοχής

1

2

3

4

5

Στην αποτελεσματικότητα

1

2

3

4

5

Στο ενδιαφέρον για εργασία

1

2

3

4

5

Επάρκεια Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Γενικά σχόλια -παρατηρήσεις

 

 

 

 

Αξιολόγηση Ωφελούμενου (1:Ανεπαρκής, 2:Ουδέτερος, 3:Καλός, 4:Πολύ Καλός, 5:Άριστος)

Ο Υπεύθυνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας:

Ονοματεπώνυμο                                            :

Υπογραφή

Ημ/νια                                                                :


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

Βεβαιώνεται ότι ο/η ……………………………………………………………………………………….

τοποθετήθηκε στο (περιφερειακή διεύθυνση/νομαρχιακή μονάδα Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)…………………………………………………………………………………………………………………………για χρονικό διάστημα …………………………………………………………………………………………………………..

και συμμετείχε στις εργασίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ήτοι,

1.          …… ……………………………………….

2              ……………………………..

                                                                              Για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνοι

ΠΕ/ΤΕ Δασολόγοι

ΠΕ/ΤΕ Κτηνίατροι

ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφοι

ΠΕ/ΤΕ Οικονομολόγοι

Σύνολο
Θέσεων

(8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

24

3

5

5

 

37

Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ)

9

1

3

2

 

15

Ν.Μ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

6

 

1

1

 

8

Ν.Μ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5

1

1

1

 

8

Ν.Μ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4

1

 

1

 

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

8

3

2

0

0

13

Ν.Μ. ΛΕΣΒΟΥ

4

1

2

 

 

7

Ν.Μ. ΧΙΟΥ

2

1

 

 

 

3

Ν.Μ. ΣΑΜΟΥ

2

1

 

 

 

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

14

4

5

6

0

29

Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

4

1

1

2

 

8

Ν.Μ.  ΑΡΤΑΣ

3

1

2

1

 

7

Ν.Μ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

3

1

 

1

 

5

Ν.Μ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4

1

2

2

 

9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

28

2

10

6

0

46

Π.Δ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

10

1

4

2

 

17

Ν.Μ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

10

1

4

2

 

17

Ν.Μ. ΗΛΕΙΑΣ

8

 

2

2

 

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

11

0

1

0

0

12

Ν.Μ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4

 

 

 

 

4

Ν.Μ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

3

 

1

 

 

4

Ν.Μ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4

 

 

 

 

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

12

0

8

0

0

20

Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

5

 

3

 

 

8

Ν.Μ. ΧΑΝΙΩΝ

2

 

2

 

 

4

Ν.Μ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3

 

2

 

 

5

Ν.Μ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2

 

1

 

 

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

15

6

5

6

0

32

Π.Μ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

5

2

1

4

 

12

Ν.Μ. ΚΑΒΑΛΑΣ

2

0

1

1

 

4

Ν.Μ. ΕΒΡΟΥ

3

2

1

1

 

7

Ν.Μ. ΔΡΑΜΑΣ

3

0

1

0

 

4

Ν.Μ. ΞΑΝΘΗΣ

2

2

1

0

 

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

41

1

14

10

0

66

Π.Μ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

6

1

2

1

 

10

Ν.Μ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

7

 

3

2

 

12

Ν.Μ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

8

 

3

2

 

13

Ν.Μ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

18

 

4

3

 

25

Ν.Μ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2

 

2

2

 

6

ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

153

 

50

33

0

255

(3) Περιφέρειες Σταδιακής  Εξόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

34

18

11

11

0

74

Π.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

10

10

2

3

 

25

Ν.Μ ΣΕΡΡΩΝ

6

2

2

2

 

12

Ν.Μ. ΠΙΕΡΙΑΣ

4

1

1

1

 

7

Ν.Μ. ΗΜΑΘΙΑΣ

2

1

1

1

 

5

Ν.Μ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

4

2

1

1

 

8

Ν.Μ. ΠΕΛΛΑΣ

4

1

2

2

 

9

Ν.Μ. ΚΙΛΚΙΣ

4

1

2

1

 

8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11

4

6

6

1

28

Π.Μ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

5

1

3

3

1

13

Ν.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

1

1

1

 

5

Ν.Μ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2

1

1

1

 

5

Ν.Μ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2

1

1

1

 

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

20

10

3

20

15

68

Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

20

10

3

20

15

68

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

65

32

20

37

16

170

(2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

9

3

4

2

0

18

Π.Μ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑ-ΛΑΜΙΑ)

4

1

1

1

 

7

Ν.Μ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3

1

1

 

 

5

Ν.Μ. ΕΥΒΟΙΑΣ

2

1

1

1

 

5

Ν.Μ. ΦΩΚΙΔΑΣ

0

 

1

 

 

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

2

0

0

0

0

2

Ν.Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1

 

 

 

 

1

Ν.Μ. ΔΩΔ/ΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

1

 

 

 

 

1

ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

11

3

4

2

0

20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

229

35

74

72

16

445

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s